BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 26/107/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 września 2019 roku

2019-09-24 11:31 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 26/107/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera.

Przejdź do wiadomości