BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 69/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 23 grudnia 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.45, natomiast zakończenie o godzinie 13.35.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 68 posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2027.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Łomżyńskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Łomżyńskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude – Borawskie o dł. odc. ok. 990 m, gm. Jedwabne.”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna i Gminę Jedwabne na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1928B- ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabne na dł. odc. 11,63 km Gmina Jedwabne, Gmina Wizna”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. dł. 950 m, gm. Piątnica” oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1996B Śniadowo – Brulin o dł. odc. ok. 990 m, gm. Śniadowo”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1954B Szczepankowo –Wszerzecz o dł. odc. ok. 990m, gm. Śniadowo”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Miastkowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka o dł. odc. ok. 990 m, gm. Miastkowo”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Skarbowo- Sulimy- droga 645 o dł. odc. 990 m, gm. Nowogród”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Sławiec do drogi powiatowej nr 1912B o dł. odc. ok. 500 m, gm. Nowogród”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1938B Nowe Wyrzyki- Milewo o dł. odc. 990 m, gm. Łomża”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1914B Górki Sypniewo- Górki Szewkowo o dł. odc. ok. 990m, gm. Piątnica”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porozumienia zmieniającego z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn. ”Remont drogi powiatowej nr 1933B Piątnica Włościańska- Łomża o dł. odc. ok. 727 m, gm. Piątnica”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1964B w m. Janczewo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Wizna”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Wizna”.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 23. Sprawy różne.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 68-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 68-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian      w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/319/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad  4   Grażyna  Kołodziejska  –  Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020 –2027.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Następnie, w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020 – 2027.

 

Ad  5   Grażyna  Kołodziejska  –  Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Następnie, w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Ad 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – uzupełniając dodał, że niektóre inwestycje zawarte w niniejszym planie zostały już wykonane.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/320/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/321/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad 8 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie porozumienia zmieniającego z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude – Borawskie o dł. odc. ok. 990 m, gm. Jedwabne”. Podsumowując zaznaczył, że remont tego odcinka drogi został już wykonany, natomiast zmiany dotyczą wprowadzenia ostatecznych kwot przeznaczonych na niniejsze zadanie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie porozumienia zmieniającego z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude – Borawskie o dł. odc. ok. 990 m, gm. Jedwabne” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/322/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna i Gminę Jedwabne na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1928B- ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. 11,63 km Gmina Jedwabne, Gmina Wizna”. Podsumowując zaznaczył, że umowy w przedmiotowej sprawie zostały już podpisane i plac pod przebudowę został przekazany wykonawcy, natomiast inwestycja zaplanowana w systemie zaprojektuj i buduj, wg planu zostanie ukończona w 2022 roku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna i Gminę Jedwabne na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1928B - ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. 11,63 km Gmina Jedwabne, Gmina Wizna” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/323/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. o dł. 950 m, gm. Piątnica” oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę. Podsumowując zaznaczył, że przedmiotowe zadanie podobnie jak pozostałe zostało dofinasowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. o dł. 950 m, gm. Piątnica” oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/324/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1996B Śniadowo – Brulin o dł. odc. ok. 990 m, gm. Śniadowo”. Podsumowując zaznaczył, że remont tego odcinka drogi także został już wykonany w ramach serii remontów w roku 2020, a zmiany dotyczą wprowadzenia ostatecznych kwot przeznaczonych na niniejsze zadanie. Przedmiotowe zadanie podobnie jak pozostałe, zostało dofinasowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1996B Śniadowo – Brulin o dł. odc. ok. 990 m, gm. Śniadowo” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/325/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1954B Szczepankowo – Wszerzecz o dł. odc. ok. 990m, gm. Śniadowo”. Podsumowując zaznaczył, że remont tego odcinka drogi także został już wykonany w ramach serii remontów w roku 2020, a zmiany dotyczą wprowadzenia ostatecznych kwot przeznaczonych na niniejsze zadanie. Przedmiotowe zadanie podobnie jak pozostałe, zostało dofinasowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1954B Szczepankowo – Wszerzecz o dł. odc. ok. 990m, gm. Śniadowo” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/326/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Miastkowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo – Kuleszka o dł. odc. ok. 990 m, gm. Miastkowo”. Podsumowując zaznaczył, że remont tego odcinka drogi także został już wykonany w ramach serii remontów w roku 2020, a zmiany dotyczą wprowadzenia ostatecznych kwot przeznaczonych na niniejsze zadanie. Przedmiotowe zadanie podobnie jak pozostałe, zostało dofinasowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk poprosiła o dokładne sprawdzenie czy ostatecznie odbiór prac remontowych odbył się bez zastrzeżeń i uwag.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Miastkowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo – Kuleszka o dł. odc. ok. 990 m, gm. Miastkowo” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/327/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Skarbowo – Sulimy – droga 645 o dł. odc. 990 m, gm. Nowogród”. Podsumowując zaznaczył, że remont tego odcinka drogi także został już wykonany w ramach serii remontów w roku 2020, przy tym zmiany dotyczą wprowadzenia ostatecznych kwot przeznaczonych na niniejsze zadanie. Przedmiotowe zadanie podobnie jak pozostałe, zostało dofinasowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego  z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Skarbowo – Sulimy – droga 645 o dł. odc. 990 m, gm. Nowogród” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/328/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 15 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Sławiec do drogi powiatowej nr 1912B o dł. odc. ok. 500 m, gm. Nowogród”. Podsumowując zaznaczył, że remont tego odcinka drogi jeszcze nie został wykonany, ponieważ wykonawca nie wywiązuje się z postanowień umownych. Zmiany dotyczą wprowadzenia ostatecznych kwot przeznaczonych na niniejsze zadanie. Przedmiotowe zadanie podobnie jak pozostałe, zostało dofinasowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała czy wykonawca tego remontu posiada siedzibę swojej firmy w Ostrołęce.

 

Krzysztof Święcki – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco. Dodał przy tym, że akurat ten wykonawca stara się wykorzystywać sytuację związaną z covidem i możliwością opóźnienia prac.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Sławiec do drogi powiatowej nr 1912B o dł. odc. ok. 500 m, gm. Nowogród” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/329/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad 16 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1938B Nowe Wyrzyki – Milewo o dł. odc. 990 m, gm. Łomża”. Podsumowując zaznaczył, że remont tego odcinka drogi został już wykonany w ramach serii remontów w roku 2020, a zmiany dotyczą wprowadzenia ostatecznych kwot przeznaczonych na niniejsze zadanie. Przedmiotowe zadanie podobnie jak pozostałe, zostało dofinasowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża    w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1938B Nowe Wyrzyki – Milewo o dł. odc. 990 m, gm. Łomża” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/330/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Ad 17 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1914B Górki Sypniewo – Górki Szewkowo o dł. odc. ok. 990m, gm. Piątnica”. Podsumowując zaznaczył, że remont tego odcinka drogi został już wykonany w ramach serii remontów w roku 2020, a zmiany dotyczą wprowadzenia ostatecznych kwot przeznaczonych na niniejsze zadanie. Przedmiotowe zadanie podobnie jak pozostałe, zostało dofinasowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1914B Górki Sypniewo – Górki Szewkowo o dł. odc. ok. 990m, gm. Piątnica”. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/331/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

 

Ad 18 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: ”Remont drogi powiatowej nr 1933B Piątnica Włościańska – Łomża o dł. odc. ok. 727 m, gm. Piątnica”. Podsumowując zaznaczył, że remont tego odcinka drogi został już wykonany w ramach serii remontów w roku 2020, a zmiany dotyczą wprowadzenia ostatecznych kwot przeznaczonych na niniejsze zadanie. Odbiór prac ma odbyć się w dniu 23 grudnia br. Przedmiotowe zadanie podobnie jak pozostałe, zostało dofinasowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: ”Remont drogi powiatowej nr 1933B Piątnica Włościańska – Łomża o dł. odc. ok. 727 m, gm. Piątnica” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/332/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

 

Ad 19 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Wizna w zakresie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1964B w m. Janczewo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Wizna”. Podsumowując zaznaczył, że remont tego odcinka drogi jeszcze z winy wykonawcy nie został wykonany, natomiast zmiany dotyczą wprowadzenia ostatecznych kwot przeznaczonych na niniejsze zadanie. Przedmiotowe zadanie podobnie jak pozostałe, zostało dofinasowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Wizna w zakresie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1964B w m. Janczewo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Wizna” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/333/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

 

Ad 20 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Wizna”. Podsumowując zaznaczył, że remont tego odcinka drogi został już wykonany w ramach serii remontów w roku 2020, a zmiany dotyczą wprowadzenia ostatecznych kwot przeznaczonych na niniejsze zadanie. Przedmiotowe zadanie podobnie jak pozostałe, zostało dofinasowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Wizna w zakresie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Wizna” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/334/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

 

Ad 21 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat  Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Podsumowując dodał, że przedmiotowa uchwała wynika z wniosku Burmistrza Jedwabnego, natomiast Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie odniósł się do przedmiotowej kwestii. W związku z tym, uwzględniając realizację stosownej ustawy oraz wniosek Burmistrza Jedwabnego, został przygotowany projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, która zakłada dodanie trzech przystanków w drogach powiatowych: nr 1932B w m. Chrostowo i Kąty oraz  nr 1961B w  m. Rostki – Nowa Wieś, gm. Jedwabne.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Ad 22 Ewa Jarzyło – Naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Objaśniając stwierdziła, że warunkiem uzyskania dopłaty jest złożenie wniosku do Wojewody Podlaskiego oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 22 ust 2 w/w ustawy zawarcie takiej umowy wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora, w tym przypadku Rady Powiatu Łomżyńskiego. Planowana kwota dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na obsługę ww. linii wynosiłaby 219.458,40 zł, natomiast wkład własny organizatora przy założeniu, że nowoutworzone linie komunikacyjne okazałyby się liniami deficytowymi wyniósłby 153.620,88 zł.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Ad 23 W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 69-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.       

                              

 

                                                                  

 

 

 

 

Data powstania: środa, 20 sty 2021 16:45
Data opublikowania: środa, 20 sty 2021 16:50
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 46 razy