BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 67/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 listopada 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1410, natomiast zakończenie o godzinie 1455.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 66 posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020 – 2027.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej.
 7. Zajęcie stanowiska w sprawie aneksowania umowy najmu zawartej z Wojewódzką Stacją Pogotowania Ratunkowego SPZOZ w Łomży (podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie).
 8. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021.
 9. Sprawy różne.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 66-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 66-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 67/313/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad  4   Grażyna  Kołodziejska  –  Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020 – 2027.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Następnie, w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020 – 2027.

 

Ad 5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Ad 6 Krzysztof Kozicki – Kierownik w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przedstawił raport dotyczący oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej (ww. raport stanowi załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 67/314/2020).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 67/314/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Jolanta Bogusława Kacprzak – p.o. Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży przedstawiła wniosek w sprawie aneksowania umowy najmu zawartej z Wojewódzką Stacją Pogotowania Ratunkowego SPZOZ w Łomży (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Podsumowując zaznaczyła, że umowa najmu, która obecnie obowiązuje wygasa z dniem 31 grudnia 2021 roku, natomiast Stacja Pogotowia stara się o zawarcie nowego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i w tej sytuacji niezbędnym jest dysponowania lokalem przez okres najbliższych 5-ciu lat.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 67/315/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił informację Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 (ww. informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała jakie drogi podlegają najniższym standardom zimowego utrzymania.

 

Krzysztof Święcki – poinformował, że najczęściej są to drogi gruntowe, jednak mimo tego, jeśli jest uzasadniona potrzeba to te drogi są niezwłocznie udrażniane, szczególnie jeżeli na danym odcinku drogi odbywa się dowóz dzieci do szkól lub odbiór mleka od rolników.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – przypomniała, że część dróg powiatowych została zmodernizowana i niektóre odcinki dróg z gruntowych mają już nawierzchnię asfaltową. Nawiązując do tego zapytała czy fakt ten został uwzględniony i odpowiednio zweryfikowany w przedłożonej informacji.

 

Kazimierz Polkowski – zwrócił uwagę, że duży wpływ na ustalenie standardu utrzymania dróg w sezonie zimowym ma to, czy do danej miejscowości można dojechać tylko z jednej strony czy też jest więcej dróg dojazdowych do tej miejscowości.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że w jego ocenie warto podjąć działania, aby wykonawca modernizacji drogi przez pewien okres ponosił jeszcze odpowiedzialność za utrzymanie tego przebudowanego odcinka drogi w sezonie zimowym.

 

Krzysztof Święcki – poinformował, że dotychczas umowy były konstruowane i zawierane w ten sposób, iż wykonawca modernizacji drogi ponosił odpowiedzialność za utrzymanie przebudowanego odcinka drogi do momentu podpisania protokołu odbioru tej inwestycji.

 

Przewodniczący Zarządu – zaznaczył, że w momencie przekazania drogi w zarząd formalnie właściciel tej drogi nie odpowiada już za jej stan.

 

Krzysztof Święcki – poinformował, że jeżeli wykonawca inwestycji przystąpi do robót, to od tego momentu będzie już ponosił odpowiedzialność za utrzymanie tej drogi – do czasu zakończenia oraz odbioru wykonanych prac.

 

Agnieszka Zduńczyk – poprosiła, aby poprawić przedłożoną informację, ponieważ w niektórych elementach uwzględnionych w tym dokumencie występują jeszcze trzy obwody drogowe.

 

Przewodniczący Zarządu – poprosił, aby w przedłożonym dokumencie dodać objaśniania, dotyczące tego na czym polega utrzymanie odcinka drogi w danym standardzie.

Z kolei polecił, aby informację Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021, z naniesionymi poprawkami wskazanymi przez Zarząd Powiatu, przekazać Radnym Rady Powiatu przed najbliższą sesją Rady.

 

Krzysztof Święcki – podkreślił, że standardy utrzymania dróg w sezonie zimowym mają szczególne znaczenie, w sytuacji kiedy występuje sroga zima. 

 

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ad 9 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 67-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.                                               

 

 

Data powstania: czwartek, 10 gru 2020 15:35
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2020 15:36
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 65 razy