BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 66/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 26 listopada 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.30, natomiast zakończenie o godzinie 14.02.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady zaproponował wycofanie z porządku obrad tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

W zarządzonym głosowaniu powyższe zmiany zostały przyjęte 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie innych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 64, 65-go posiedzenia zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyników konsultacji społecznych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2021 roku.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”
  7. Zajęcie stanowiska w sprawie wynajęcie 5 gabinetów lekarskich mieszczących się w budynku Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego NR 3 w Łomży, z przeznaczeniem na prowadzenie Poradni Medycyny Pracy.
  8. Zajęcie stanowiska w sprawie aneksowania umowy najmu zawartej z Wojewódzką Stacją Pogotowania Ratunkowego SPZOZ w Łomży.
  9. Sprawy różne.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 64-go i 65-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 64-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu protokół z 65-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 66/310/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyników konsultacji społecznych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyników konsultacji społecznych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 66/311/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Renata Wierzba – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2021 roku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2021 roku. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 66/312/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”

 

Ad 7 Jolanta Bogusława Kacprzak – p.o. Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży przedstawiła wniosek w sprawie wynajęcie 5 gabinetów lekarskich mieszczących się w budynku Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego NR 3 w Łomży, z przeznaczeniem na prowadzenie Poradni Medycyny Pracy (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Podsumowując zaznaczyła, że umowy najmu, które obecnie obowiązują wygasają z dniem 30 czerwca 2021 roku i po tym terminie będzie możliwość zorganizowania świadczeń rehabilitacyjnych w ww. budynku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – przypomniała, że podczas konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ze strony kandydatki – pani  Jolanty Bogusławy Kacprzak padła propozycja zorganizowania świadczeń rehabilitacyjnych w budynku Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego NR 3 w Łomży. Nawiązują do powyższego zapytała jakie jest aktualnie stanowisko w tej sprawie.

 

Jolanta Bogusława Kacprzak – stwierdziła, że podtrzymuje swoją opinię i będzie dążyć do  zorganizowania świadczeń rehabilitacyjnych w ww. budynku, natomiast podmiot, który chce wynająć pomieszczenia planuje wyburzenie ścianek w tych pomieszczeniach.

Ponadto poinformowała, że ze wstępnego szacunku wynika, iż w sprzęt rehabilitacyjny trzeba będzie zainwestować około 50.000 zł, natomiast zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne jest duże, przy tym nie ma większych problemów z zatrudnieniem rehabilitantów.

 

Z kolei członkowie Zarządu zdecydowali, że na tym etapie nie będą podejmować decyzji co do zagospodarowania gabinetów lekarskich mieszczących się w budynku Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego NR 3 w Łomży. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w przyszłym roku.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 8 Jolanta Bogusława Kacprzak – p.o. Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży przedstawiła wniosek w sprawie aneksowania umowy najmu zawartej z Wojewódzką Stacją Pogotowania Ratunkowego SPZOZ w Łomży. (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Podsumowując zaznaczyła, że popiera aneksowanie ww. umowy.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapytała czy dotychczasowa umowa była zawarta na okres trzech lat.

 

Jolanta Bogusława Kacprzak – na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco, dodała że aktualnie Wojewódzka Stacja Pogotowania Ratunkowego stara się o pięcioletni kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i z tego powodu chce wynająć pomieszczenia na 5 lat.

 

Starosta – zapytał jaka jest opłata za najem tym pomieszczeń.

 

Jolanta Bogusława Kacprzak – odpowiedziała, że jest to kwota 1.000 zł netto.

 

Beata KorwekSekretarz Powiatu – zapytała na jaki okres były zawierane wcześniejsze umowy w przedmiotowym zakresie.

 

Jolanta Bogusława Kacprzak – odpowiedziała, że umowy te były zawierana na okres trzech lat.

 

Z kolei członkowie Zarządu zdecydowali, że przedmiotowy wniosek rozpatrzą na kolejnym posiedzeniu, po sprawdzeniu tego na jaki okres maksymalnie może Zarząd Powiatu wyrazić zgodę na aneksowanie ww. umowy.

 

Ad 9 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 66-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.                                               

 

               

                       

 

Data powstania: wtorek, 1 gru 2020 11:17
Data opublikowania: wtorek, 1 gru 2020 11:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 86 razy