BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 63/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 6 listopada 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.30, natomiast zakończenie o godzinie 14.45.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 62 posiedzenia Zarządu.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2027.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokali znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży na okres do 3 lat,  sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. ,,przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki – do drogi woj.nr 677 do 3 km. Gm. Śniadowo” oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego porozumienie z dnia 6 listopada 2019 r. z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej na  zadanie pn. ,,przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – etap I – odcinek o długości 2245,70 m”.
 10. Przyjęcie projekty uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  powiatu  łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez Komisję Stypendialną do Stypendium Starosty Łomżyńskiego w roku szkolnym 2020/2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektów ,,Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO – II edycja" i ,,Kompleksowy system  rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na latach 2014-2020.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 14. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży udziału 982/11998 w nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1, oznaczonej jako działka nr 10129 o pow. 0,0460 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LM1L/00026841/5.
 15. Sprawy różne:
 • omówienie sprawy dotyczącej zamontowania progu zwalniającego oraz lustra w pasie drogowym drogi przez miejscowość Drogoszewo w gminie Miastkowo a także naprawy nawierzchni tego odcinka drogi,
 • omówienie sprawy dotyczącej uregulowania kwestii własności gruntów i wytyczenia granic posesji właścicieli, którzy zadeklarowali przekazanie części swoich działek w ramach przebudowy odcinka drogi przez miejscowość Stryjaki w gminie Jedwabne.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 62-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 62-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za” oraz 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2027.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2027.

 

Ad 4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok. Poinformowała, że w załącznik Nr 1 Dochody bieżące – zadania własne – rozdział 85202 – zwiększenie dochodów w związku z dotacją przyznaną decyzją Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie. Dochody majątkowe – zadania własne – rozdział 75816 – uzupełnienie środków otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji drogowych w łącznej kwocie 2.256.384,00 zł. Załącznik Nr 2, wydatki bieżące – zadania własne i porozumienia rozdział 15013 – zmiany w planie wydatków w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1”; rozdział 75020 – przeniesienie środków z rozdziału 71012 w ramach wynagrodzeń osobowych, związanych z rozliczeniem zwiększonej dotacji na obsługę zadań w ramach porozumień; rozdział 75421 – zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego; rozdział 85202 – zwiększenie wydatków w zakresie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie oraz przeniesienie środków z rozdziału 85510 jako zabezpieczenie wkładu własnego, w tym 2.000,00 zł dotyczące bieżącej działalności jednostek oraz 20.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do planowanej dotacji na zakup środków ochrony osobistej oraz na wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” – zmniejszeniu uległa kwota przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie deficytu 2020 r. Załącznik Nr 4 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2020 r.” – zaktualizowano zmiany wprowadzone Uchwałami Zarządu oraz niniejszą uchwałą. Załącznik Nr 5 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2020 r.” – zaktualizowano zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu oraz niniejszą uchwałą. Załącznik Nr 6 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2020 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” – zaktualizowano zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu oraz niniejszą uchwałą. 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Ad 5 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Wyjaśniając dodała, że przedmiotowa sprawa dotyczy trzech pomieszczeń na IV piętrze budynku Starostwa, obecnie zajmowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Podmiot ten jest zainteresowany kontynuowanie najmu tych pomieszczeń. Stawka czynszu wynosi 15 zł/1m2, natomiast informacja o oddaniu w najem lokalu powinna być opublikowana na okres 21 dni. W przedłożonym projekcie uchwały zaproponowana jest stawka także na poziomie 15 zł/1m2.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/302/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Wyjaśniając dodała, że przedmiotowa sprawa dotyczy pomieszczenia na III piętrze budynku Starostwa, obecnie zajmowanych przez Lokalną Grupę Działania „Sąsiedzi”. Podmiot ten jest zainteresowany kontynuowanie najmu tych pomieszczeń. Stawka czynszu wynosi 27 zł/1m2. Informacja o oddaniu    w najem lokalu powinna być opublikowana również na okres 21 dni. W przedłożonym projekcie uchwały zaproponowana jest stawka na dotychczasowym poziomie – 27 zł/1m2.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/303/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokali znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży na okres do 3 lat,  sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Wyjaśniając dodała, że przedmiotowa sprawa dotyczy pomieszczenia na III oraz I piętrze budynku Starostwa, obecnie zajmowanych przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Podmioty te są zainteresowane kontynuowanie użyczenia tych pomieszczeń. Ustalona wysokość opłaty za użyczanie obejmuje jedynie koszty eksploatacyjne.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu zapytała czy kwoty się zmieniły w stosunku do dotychczas obowiązujących.

 

Beata Korwek – odpowiedziała przecząco.

 

Grażyna Kołodziejska – stwierdziła, że w związku z tym należy się zastanowić czy nie będzie to najem pomieszczeń.

 

Beata Korwek – zwróciła się do Wicestarosty o rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska – stwierdziła, że w związku z tym, iż ustalone koszty  użytkowania pomieszczeń dotyczą jedynie kosztów eksploatacyjnych, to wobec tego jest to użyczenie a nie najem.

 

Grażyna Kołodziejska – zgodziła się ze stanowiskiem Wicestarosty.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokali znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży na okres do 3 lat,  sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/304/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. ,,przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki – do drogi woj.nr 677 do 3 km. Gm. Śniadowo” oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę. Podsumowując zaznaczył, że jest to propozycja zawarcia kolejnego porozumienia w przedmiotowej sprawie, ponieważ złożone oferty w ramach poprzedniego przetargu opiewali na zbyt wysoką kwotę.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Starosta – zapytał czy zakres jest prawidłowo określony, ponieważ jest zapis „do 3 km drogi wojewódzkiej”.

 

Krzysztof Święcki – po sprawdzeniu stwierdził, że zamiast sformułowania „do” powinno być sformułowanie „około”, w związku z  tym jest to błąd pisarski.

 

Starosta – poinformował, że rozmawiał z Wójtem Gminy Śniadowo, który stwierdził, iż projekt budżetu Gminy został już przyjęty przez radnych Rady Gminy i w związku z tym w przedmiotowej sprawie w roku bieżącym nie należy już podejmować dalszych działań. Wobec tego zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie ww. dokumentacji został przedstawiony na początku 2021 roku.

 

Członkowie Zarządu przychyli się do ww. propozycji.

 

Mając na uwadze powyższe Starosta wycofał z obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. ,,przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki – do drogi woj.nr 677 do 3 km. Gm. Śniadowo” oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę.

 

Starosta – dodatkowo poinformował, że niektóre odcinki dróg powiatowych w dużym stopniu ucierpiały z powodu dopuszczenia ruchu pojazdów ciężkich w związku z budową trasy Via Baltica. Stwierdził przy tym, że po zakończeniu prac trzeba będzie dopilnować, aby wszystkie uszkodzenia zostały naprawione przez wykonawcę tej trasy – zgodnie z zawartą umową w tej sprawie.

 

Ad 9 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego porozumienie z dnia 6 listopada 2019 r. z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej na  zadanie pn. ,,przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – etap I – odcinek o długości 2245,70 m”. Wyjaśniając zaznaczył, że przedmiotowa sprawa dotyczy przede wszystkim dodatkowych robót drogowych, które wynikają z konieczności zabezpieczenia terenu i gruntu pod drogą w związku z podmokłymi terenami i spływem wód opadowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Starosta – dodał, że dodatkowe prace na ww. odcinku drogi znacznie poprawią bezpieczeństwo komunikacyjne.

 

Grażyna Kołodziejska – stwierdziła, że w przedłożonym projekcie uchwały w paragrafie 2 porozumienia należy poprawić wielkość kwoty wkładu własnego Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego porozumienie z dnia 6 listopada 2019 r. z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej na  zadanie pn. ,,przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – etap I – odcinek o długości 2245,70 m” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/305/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w  sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Objaśniając dodał, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji Rady Powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  art. 15 ust. 1 pkt 6 i  ust.2 wprowadzono obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów  przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego w drodze podjętej uchwały. Uwzględniając realizację w/w  ustawy   oraz wniosku Wójta  Gminy  Przytuły Rada  Powiatu Łomżyńskiego podejmuje uchwałę   w przedmiotowej sprawie. Dodaje się pięć przystanków  w drogach  powiatowych : nr 1826B w m. Grzymki, 1833B w  m. Borawskie i Mieczki, nr 1854B w m. Stara Kubra i nr 1874B w m. Supy, gm. Przytuły.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w  sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Ad 11 Ewa Piechocińska – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez Komisję Stypendialną do Stypendium Starosty Łomżyńskiego w roku szkolnym 2020/2021.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez Komisję Stypendialną do Stypendium Starosty Łomżyńskiego w roku szkolnym 2020/2021 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/306/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Ewa Piechocińska – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektów ,,Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO – II edycja" i ,,Kompleksowy system  rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na latach 2014-2020.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie  upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektów ,,Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO – II edycja" i ,,Kompleksowy system  rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na latach 2014-2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/307/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podsumowując dodał, że zaproponowane zmiany wynikają przede wszystkim z nowej sytuacji, która powstała na skutek pandemii koronawirusa i w związku z tym realizację zadań należy dopasować do aktualnych uwarunkowań i potrzeb niepełnosprawnych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w  sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Ad 14 Maciej Karwowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – zapoznał zebranych z projektem decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży udziału 982/11998 w nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1, oznaczonej jako działka nr 10129 o pow. 0,0460 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LM1L/00026841/5.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Starosta – podkreślił, że to decyzja obecnego Zarządu Województwa Podlaskiego i starania Wicemarszałka – Pana Marka Olbrysia pozwoliła na uregulowanie niniejszych praw własnościowych i w konsekwencji ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży udziału 982/11998 w ww. nieruchomości

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży udziału 982/11998 w nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1, oznaczonej jako działka nr 10129 o pow. 0,0460 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LM1L/00026841/5 (ww. decyzja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 15 1) W sprawach różnych Agnieszka Zduńczyk poprosiła, aby podjąć działania w celu zamontowania progu zwalniającego oraz lustra w pasie drogowym drogi przez miejscowość Drogoszewo. Ponadto poprosiła, aby podjąć działania w celu naprawy drogi powiatowej w tej miejscowości. Przypomniała, że zgodnie z zaleceniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych mieszkańcy tej miejscowości zwrócili się z formalnymi wnioskami w niniejszych sprawach.

 

Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – zgodnie z sugestią Starosty poinformował, że powyższe zadania zostaną zrealizowane w najbliższym czasie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

2) Wicestarosta – poprosiła o podjęcie działań w celu uregulowania kwestii własności gruntów i wytyczenia granic posesji właścicieli, którzy zadeklarowali przekazanie części swoich działek w ramach przebudowy odcinka drogi przez miejscowość Stryjaki w gminie Jedwabne.

 

Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – stwierdził, że ww. sprawa jest skomplikowana i wymaga dokładnego zbadania, w oparciu o istniejące dokumenty, której dotyczą tej kwestii.

Ponadto zobowiązał się do przedstawienia w poniedziałek – tj. 9 listopada br. kopii dokumentacji dla Wicestarosty.

 

Z kolei członkowie Zarządu ustalili, iż w przedmiotowej sprawie zostanie zorganizowane spotkanie ze szczegółową analizą dokumentów i następnie zostanie podjęta decyzja. 

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 63-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.                                                               

                           

 

 

 

Data powstania: piątek, 13 lis 2020 15:14
Data opublikowania: piątek, 13 lis 2020 15:18
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 100 razy