BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 62/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 23 października 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 61-go posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie  nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021r. w Powiecie Łomżyńskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert  na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna  lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  w Powiecie Łomżyńskim w 2021 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania Nagrody Starosty Łomżyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów wytypowanych przez Kapitułę Konkursu do otrzymania Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka o dł. odc. ok. 990 m, gm. Miastkowo”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1821B w m. Wilamowo na odc. dł. ok. 990m gm. Przytuły".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. dł. 950 m gm. Piątnica" oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę.
 14. Podjęci uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude – Borawskie o dł. odc. ok. 990 m, gm. Jedwabne.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 17. Sprawy różne.
 • Podjęci uchwały w sprawie przekazania skargi i odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białym stoku (…)

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 61-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 61-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3-ma głosami „za” oraz 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/289/2020 z dnia 23 października 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/290/2020 z dnia 23 października 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Renata Wierzba – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na  powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie  nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. w Powiecie Łomżyńskim.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na  powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie  nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021r. w Powiecie Łomżyńskim (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/291/2020 z dnia 23 października 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Renata Wierzba – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert  na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna  lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  w Powiecie Łomżyńskim w 2021 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Członkowie Zarządu zaproponowali do składu ww. komisji konkursowej: na przewodniczącego komisji – panią Wicestarostę Marię Dziekońską oraz na członków komisji – pana Tadeusza Góralczyka (członka Zarządu) i panią Edytę Zawojską (Naczelnika Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji).

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert  na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna  lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  w Powiecie Łomżyńskim w 2021 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/292/2020 z dnia 23 października 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Ewa Piechocińska – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania Nagrody Starosty Łomżyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyjaśniając stwierdziła, że Regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których ogranemu prowadzącym jest powiat łomżyński został uchwalony przez Radę Powiatu Łomżyńskiego uchwałą z dnia 1 lipca 2013 r. Z tego tytułu z okazji Dnia Edukacji narodowej jest przyznawana nagroda. Wysokość nagrody obliczana jest z 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych placówki. 45 % funduszu nagród przekazywane jest bezpośrednio do budżetów szkól z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora. 55% z tej kwoty jest przeznaczona na Nagrodę Starosty. Starosta

 Łomżyński przyznaje nagrodę po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. Nagroda może być przyznana Dyrektorowi bądź nauczycielowi na wniosek. Dyrektor Poradni Psychologiczno-pedagogicznej złożyła wniosek o Nagrodę Starosty dla Nauczyciela  – Agnieszki Czarneckiej. Nauczyciel Dyplomowany z 12-sto letnim stażem pracy pedagogicznej. W Poradni pracuje od 1 marca 2010 roku na stanowisku pedagoga. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia podyplomowe: Diagnoza i terapia pedagogiczna, Socjoterapia w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi,  Doradztwo zawodowe. Uczęszcza na liczne kursy i szkolenia podnosząc swoje kwalifikacje. Uzyskuje pozytywne efekty w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej. Wdraża działania mające na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy Poradni. W swojej pracy pedagogicznej odznacza się dużą aktywnością zawodową, podejmuje szereg działań wykraczających poza jej obowiązki służbowe. W 2020 roku jest to kwota: 5.118,00 zł, 45% - 2 303,00 zł, 55% - 2 814,90 zł.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania Nagrody Starosty Łomżyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/293/2020 z dnia 23 października 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Ewa Piechocińska – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Wyjaśniając stwierdziła, że zgodnie z ww. ustawą Powiat Łomżyński zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami  pozarządowymi na 2021 rok. Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji określa uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września 2010 roku. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Zarząd. Treść projektu programu oraz ogłoszenie o konsultacjach jest załącznikiem do przedstawionego Państwu projektu uchwały. Treść konsultowanego programu jest taka sama jak w latach ubiegłych ze zmianami głownie technicznymi.

Zakres działania w obszarach:

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju  świadomości  narodowej, obywatelskiej  i  kulturowej oraz kultura, sztuka, ochrona  dóbr  kultury  i  tradycji – kwota przewidziana 32 000 zł ze środków własnych
 • promocja i upowszechnianie turystyki – kwota przewidziana 10 000 zł ze środków własnych.
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 45 000 zł ze środków własnych.
 • pomoc społeczna i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – prognoza na rok 2021 jeszcze nie została podana. To zadanie realizuje PCPR w Łomży.
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa – kwota 60 020 zł – 64 020 zł jest to zadanie z zakresu adm. rządowej zlecone powiatowi, finansowane ze środków budżetu Państwa.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał w jakiej formie mają odbywać się ww. konsultacje oraz gdzie zostanie zamieszczone ogłoszenie.

 

Ewa Piechocińska – stwierdziła, że uwagi do przedstawionego projektu programu współpracy powinny być zgłaszane w formie pisemnej do Starostwa Powiatowego elektronicznie lub w wersji papierowej, natomiast ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu 23 października 2020 roku zgodnie z przepisami, które mówią, że ogłoszenie musi być zamieszczone 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał w jakim okresie będą odbywać się te konsultacje.

 

Ewa Piechocińska – poinformowała, że konsultacje programu będą trwały od 30 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

 

Wicestarosta – poprosiła o przedstawienie informacji nt. puli środków jakie były przeznaczone na ww. zadania w ubiegłym roku.

 

Ewa Piechocińska – poinformowała, że w ubiegłym roku przeznaczono z budżetu powiatu na działania w następujących obszarach kwoty:

 • 28 000 zł – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju  świadomości  narodowej, obywatelskiej  i  kulturowej oraz kultura, sztuka, ochrona  dóbr  kultury  i  tradycji,
 • 8 000 zł – promocja i upowszechnianie turystyki,
 • 39 000 zł – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/294/2020 z dnia 23 października 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Ewa Piechocińska – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Wyjaśniając stwierdziła, że na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego Zarząd Powiatu Łomżyńskiego powołuje Komisję stypendialną do zaopiniowania złożonych wniosków o przyznanie stypendium. Proponowany skład komisji został przedstawiony w projekcie uchwały. W terminie do 30 września 2020 r. wpłynęło 58 wniosków: na stypendium naukowe 54 wnioski, na stypendium sportowe 1 wniosek, na stypendium artystyczne 3 wnioski.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/295/2020 z dnia 23 października 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Ewa Piechocińska – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Wyjaśniając stwierdziła, że na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego Zarząd Powiatu Łomżyńskiego powołuje Komisję stypendialną do zaopiniowania złożonych wniosków o przyznanie stypendium. Proponowany skład komisji został przedstawiony w projekcie uchwały. W terminie do 30 września 2020 r. wpłynęło 58 wniosków: na stypendium naukowe 54 wnioski, na stypendium sportowe 1 wniosek, na stypendium artystyczne 3 wnioski.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/295/2020 z dnia 23 października 2020 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Ewa Piechocińska – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów wytypowanych przez Kapitułę Konkursu do otrzymania Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu. Wyjaśniając stwierdziła, że Kapituła konkursu o Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w 2020 roku powołana Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego z dnia 23 września 2020 r. na posiedzeniu w dniu 30 września 2020 roku wytypowała kandydatów do otrzymania Nagrody Starosty. W kategorii kultura jest to Gminna Orkiestra Dęta przy GOK w Śniadowie, która działa do 2014 roku. Skupia dzieci w wieku 9-14 lat. Obecnie zespół liczy 20 osób. Działania prowadzone przez orkiestrę obejmują naukę gry na instrumentach dętych, perkusyjnych, gitarze basowej. W czasie zajęć dzieci nabywają wiedzę w zakresie zasad muzyki, kształtowania słuchu i wrażliwości muzycznej. Występy orkiestry stanowią oprawę do wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, szkolnych na terenie Powiatu Łomżyńskiego, (Gmina Śniadowo, Gmina Łomża), jak i poza granicami Powiatu. Obecnie kapelmistrzem jest pan Adam Sagajło. Orkiestra poprzez swoje działania upowszechnia i popularyzuje muzykę, kształtuje postawy patriotyczne, prospołeczne, uczy współdziałania w zespole. W kategorii sport jest to  Gminny Klub Sportowy "FORTY PIĄTNICA" w Piątnicy – Sekcja Żeńska powstała w 2014 roku. Już  w pierwszym sezonie rozgrywek o mistrzostwo III ligi grupy podlaskiej uplasowały się na III miejscu w tabeli, seniorki zdobyły mistrzostwo Podlasia III ligi piłki nożnej kobiet i tym samym awansowały w sezonie 2016-2017 do II ligi grupy mazowieckiej, co było dotychczas największym osiągnięciem Klubu i zespołu. Obecnie istnieje 5 zespołów: seniorki prowadzone aktualnie przez trenera Dariusza Kossakowskiego, które w tym roku zdobyły mistrzostwo III ligi grupy warmińsko- mazurskiej, Mistrzostwo Błotnej Ligi Mistrzów w Korycinie, a w futsalu - Mistrzostwo Podlasia; trampkarki i młodziczki prowadzone przez trenera Macieja Tarnackiego, gdzie trampkarki zakwalifikowały się do rozgrywek Makroregionalnej Ligi Trampkarek; orliczki i żaczki trenowane przez zawodniczkę i jednocześnie trenera - Karolinę Chaberek. Sekcja kobiecej piłki liczy sobie w tej chwili ok. 80 zawodniczek w wieku od 6 do 47 lat i to nie tylko z terenu gminy Piątnica, ale i z Łomży, Nowogrodu, Śniadowa, Kolna, Szczuczyna, a nawet Ostrołęki i Myszyńca. Zawodniczki wszystkich grup wiekowych są powoływane do reprezentacji Podlasia, dna Akademie Młodych Orłów a dwie wychowanki grają w tej chwili w pierwszoligowych drużynach. W kategorii inicjatywa społeczno-gospodarcza jest to Józef Babiel - Społecznik z powołania, kreatywny, otwarty. Od przeszło 30 lat pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej scalając działanie 13 oddziałów Towarzystwa w Kraju i poza granicami Polski, Podinspektor w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Łomży. Od lat wprowadza liczne inicjatywy. Jeden z głównych organizatorów 21 Zjazdów  Nauczycieli i Wychowanków Szkół Ziemi Łomżyńskiej. Organizuje doroczny Konkurs na Najlepsze Prace Magisterskie i Dyplomowe poświęcone Ziemi Łomżyńskiej stanowiący. Jest realizatorem III edycji Konkursu Fotograficznego "Załomżenie” - główny inspirator, organizator i koordynator akcji ratowania zabytków na najstarszej i najpiękniejszej w kraju,  po warszawskich  Powązkach, łomżyńskiej nekropolii o wyjątkowym znaczeniu, której początki sięgają 1801 r. Współuczestniczy w tworzeniu przestrzeni symbolicznych - w budowie pomników i tablic upamiętniających ludzi i wydarzenia. Józef Babiel to postać rozpoznawalna i ceniona w przestrzeni  kultury i działań społecznych. Życzliwy, ciepły, pełen energii, umie tworzyć przyjazny klimat współpracy z twórcami, instytucjami kultury, uczelniami, szkołami i samorządem.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów wytypowanych przez Kapitułę Konkursu do otrzymania Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/296/2020 z dnia 23 października 2020 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka o dł. odc. ok. 990 m, gm. Miastkowo”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka o dł. odc. ok. 990 m, gm. Miastkowo” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/297/2020 z dnia 23 października 2020 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1821B w m. Wilamowo na odc. dł. ok. 990m gm. Przytuły". Podsumowując zaznaczył, że Gmina zwiększy dofinansowanie niniejszego zadania – do końca br., do wartości 50 % kosztów zadania.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Tadeusz Góralczyk – zapytał czy Gmina w sumie przeznaczy do końca roku na ww. zadanie kwotę 219.000 zł.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział twierdząco na ww. pytanie.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapytała czy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży pokryje brakujące środki z własnego budżetu.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział twierdząco na ww. pytanie.

 

Starosta – zaznaczył, że będzie konsekwentny wobec Gminy co do wyegzekwowania pełnego dofinasowania – 50 % wartości niniejszego zadania przez Gminę.

 

Tadeusz Góralczyk – podkreślił, że popiera przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie, ponieważ jeżeli są możliwości pozyskania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia drogowe to należy z tego korzystać.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1821B w m. Wilamowo na odc. dł. ok. 990m gm. Przytuły" (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/298/2020 z dnia 23 października 2020 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. dł. 950 m gm. Piątnica" oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wicestarosta – przypomniała, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych gwarantował rozpoczęcie prac budowalnych i remontowych jeszcze w bieżącym roku.

 

Krzysztof Święcki – przyznał rację przedmówczyni, jednak stwierdził, iż ostatecznie doszedł do wniosku, że rozpoczęcie prac późną jesienią jest zbędne, ponieważ ustalono, iż cykl prac w przedmiotowej sprawie będzie miał charakter dwuletni i w związku z  tym nie ma sensu się spieszyć.

 

Starosta – zaznaczył, że realizacja budowy drogi w Kobylinie będzie dużym sukcesem, gdyż nie udało się to dotychczas pomimo wieloletnich zabiegów, dokonywanych na przestrzeni co najmniej kilkunastu lat. W jego ocenie nie ma zagrożenia w kwestii wykonania tego zadania, ponieważ zarówno faza projektowania jak i pozyskania środków zewnętrznych poszła bardzo dobrze.

 

Wicestarosta – poleciła, aby korzystać z wprowadzonego w 2017 roku – posiedzenia organów w trybie współdziałania, które reguluje art. 106a kodeksu postępowania administracyjnego.

Przy tym wyraziła wdzięczność dla sołtysa wsi Kobylin – Andrzeja Chojnowskiego i wszystkich mieszkańców wsi za współdziałanie w zakresie przygotowania pasa drogowego pod inwestycję, gdyż jak zaznaczyła realizowane są płynnie podziały geodezyjne.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. dł. 950 m gm. Piątnica" oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/299/2020 z dnia 23 października 2020 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Ad 15 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude – Borawskie o dł. odc. ok. 990 m, gm. Jedwabne.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wicestarosta – zapytała jaka jest pełna wartość ww. zadania.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział, że jest to kwota około 600.000 zł.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude – Borawskie o dł. odc. ok. 990 m, gm. Jedwabne (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/300/2020 z dnia 23 października 2020 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

 

Tadeusz Góralczyk – odbiegając od meritum podziękował Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za bardzo dobrą realizację zadania dotyczącego wykaszania rowów w pasach dróg powiatowych.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że za tydzień będzie już gotowa Wieloletnie Prognoza Finansowa, natomiast jest realizowany szereg inwestycji i przedsięwzięć drogowych, które są finansowane z co najmniej trzech źródeł, co znacznie utrudnia kwestie dotyczące rozliczeń. Wobec tego konieczne jest aktualizowanie na bieżąco tych danych i należy na najbliższą sesję przygotować wszystkie odpowiednie informacje w niniejszym zakresie.  

 

Krzysztof Święcki – stwierdził, ze ma wszystko pod kontrolą i mimo tego, iż jest realizowanych bardzo dużo zadań drogowych, to w najbliższym czasie przygotuje niezbędne informacje w zakresie wysokości kwot przeznaczonych na realizację tych zadań.  

 

Ad 15 Ewa Jarzyło – Naczelnik Wydziału Komunikacji zapoznała zebranych z projektem uchwały    Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Objaśniając stwierdziła, że w związku z ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust.1 wyż. cyt. ustawy  pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:                               

1)  pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,

2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju,

3) przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego,

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej,

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.                                                                   

Zgodnie z art.130 a ust.2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy:

1) kierowała nim osoba:

 1. a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 2. b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą. W dniu 29 lipca 2020 r. minister finansów ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Poz. 670 z dnia 23 lipca 2020 r. obowiązujące w 2021 r. maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za każdą dobę jego przechowywania na parkingu strzeżonym z uwzględnieniem rodzaju pojazdu. Wobec powyższego mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalenia przez radę powiatu wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Starosta – zapytał czy stawki różnią się od tych przyjętych w ubiegłym roku.

 

Ewa Jarzyło – odpowiedziała przecząco na powyższe pytanie.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Ad 16 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Ad 17 W sprawach różnych Wicestarosta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania skargi i odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (…). Podsumowując zaznaczyła, że projekt przewiduje klauzulę na podstawie której ona oraz radca prawny otrzymują pełnomocnictwo do reprezentowania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego przed WSA.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przekazania skargi i odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (…) (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/301/2020 z dnia 23 października 2020 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła  62-gie posiedzenie.

 

 

 

Data powstania: piątek, 13 lis 2020 11:24
Data opublikowania: piątek, 13 lis 2020 11:28
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 98 razy