BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków obejmujących teren powiatu łomżyńskiego oraz ich informatyczne opracowanie.

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych o wartości nie przekraczającej 209 000 euro.

                                                                                                                                                                         Łomża 16 lipca 2020 r.

 

GN-III.6641.29.2020

                                                                                                                  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

na przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków obejmujących teren powiatu łomżyńskiego oraz ich informatyczne opracowanie.

 

 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

 

Powiat  Łomżyński 18-400  Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel/fax.(0-86)  2156900

e-mail: starosta.blm@powiatypolskie.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych o wartości nie przekraczającej 209 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków obejmujących teren powiatu łomżyńskiego oraz ich informatyczne opracowanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załącznikach do SIWZ (załącznik nr 1).  

Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:

71354100-5 Usługi odwzorowania cyfrowego

 

 1. Charakterystyka obiektów objętych niniejszym zamówieniem.

 

2.1.Materiały zasobu ewidencji gruntów i budynków – dowody zmian.

2.1.1. Liczba segregatorów: 90 sztuk.

2.1.2. Liczba kart: około  99 000.

 

 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (art. 36 ust.2 pkt 1):

      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 1. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których  mowa w art. 36 ust. 2 pkt 3.

 

   Nie dopuszcza się udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 1. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie (art. 36 ust. 2 pkt 4 i art. 82 ust.1) u.p.z.p.

     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

VII. Termin wykonania zamówienia: ( art. 36 ust. 1 pkt. 4 )

 

     Termin wykonania zamówienia  –   30 listopada 2020 r. 

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
     Spełnienie tych warunków: ( art. 22, art. 24, art. 36 ust 1 pkt 13 )

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Spełniają i przyjmują warunki określone w SIWZ oraz we wzorze umowy.
 6. Termin gwarancji wykonania przedmiotu zamówienia ustala się minimum na 3 lata od daty zakończenia.
 7. Nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr.50 poz.331 z późn.zm.).

 

 

Spełnienie w/w warunków jest niezbędnym kryterium udziału w postępowaniu.

 

Kryteria oceny spełnienia warunków:

 

 1. Warunek 1 uważa się za spełniony, gdy wykonawca dostarczy:

1/ oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia.

 1. Warunek 2 uważa się za spełniony, gdy wykonawca dostarczy:

1/ oświadczenie, ze posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania
    zamówienia

2/aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
   w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
   działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 1. Warunek 3 uważa się za spełniony, gdy wykonawca dostarczy:

1/ oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 1. Warunek 4 uważa się za spełniony, gdy wykonawca dostarczy :

1/ oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych
     – załącznik nr 4.

 1. Warunek 5 uważa się za spełniony, gdy wykonawca dostarczy :

1/ oświadczenie, że spełnia i akceptuje warunki określone w SIWZ oraz we wzorze umowy.   

 1. Warunek 6 uważa się za spełniony, gdy wykonawca dostarczy :

1/ oświadczenie, że zapewni minimum 3 letni okres gwarancji na wykonane prace.

 1. Warunek 7 uważa się za spełniony, gdy wykonawca dostarczy:

1/ oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

      Ocena spełniania warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia". Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 23, 24, 25 26, 27, art. 36 ust. 1 pkt 6, art. 45, art. 44 ).

 

W celu potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki wymienione w pkt VIII, powinni dostarczyć niżej wymienione dokumenty :

1/ formularz oferty sporządzony zgodnie z zał. Nr 4,

2/ oświadczenie, że wykonawca  :

  a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem,

  b/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,

  c/ posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  d/znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  e/ nie podlega  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych, ( załącznik nr 4)

  f/ spełnia i przyjmuje warunki określone w SIWZ oraz we wzorze umowy.

3/kopie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu nr 1,

4/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie
   zgodnym z zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
  gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5/ w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca zobowiązany jest dostarczyć :

  a/ umowę spółki jako uzupełnienie dokumentów potwierdzających prawo występowania w obrocie prawnym, z której wynikać
    będzie sposób reprezentowania spółki, a także zaciągania w jej imieniu zobowiązań,

b/ dokumenty wymienione w pkt IX.1., IX.2., IX.3,.IX.5.,IX.6.,IX.8., 

c/ dokumenty wymienione w pkt IX.4., IX.5., IX.6., IX.7., dotyczące każdego ze wspólników. 

6/ w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ( konsorcjum ), do oferty musi być dołączona umowa
     konsorcjum, zawarta notarialnie lub z potwierdzonymi podpisami przez notariusza, z której wynikać będzie  :

a/ jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

b/ zawarcie umowy na okres realizacji całego zamówienia, rozumianego jako okres od pobrania specyfikacji istotnych
   warunków zamówienia, poprzez złożenie oferty, podpisanie umowy, rozpoczęcie prac do ich protokolarnego odbioru przez
   zamawiającego oraz obejmujący termin  gwarancji,

c/ zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty,

d/ określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego – lidera, upoważnionego do
   reprezentowania konsorcjum na zewnątrz podpisania oferty, umowy oraz zaciągania zobowiązań, w tym finansowych do
   wysokości kwoty obejmującej pełne koszty realizacji zadania wraz z ewentualnymi karami umownymi, a także kosztami
   gwarancji oraz do bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z zamawiającym, a jego upoważnienie musi być
   udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów występujących wspólnie,

e/ sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,

f/ uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej.

Każdy podmiot oferty wspólnej konsorcjum zobowiązany jest dołączyć dokumenty w pkt od IX.2., do IX.8. Podmiot wiodący wskazany w umowie i przedkładający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów wymienionych             w pkt IX.

Potencjał ekonomiczny, finansowy i techniczny oraz doświadczenie przedsiębiorców w sumie muszą spełniać wymagane warunki. W przypadku warunku posiadania pracowników zdolnych do wykonania zamówienia wykonawcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki. Oferta musi być opisana w taki sposób,  by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym – liderem.

Płatności będą wnoszone na specjalnie założone w tym celu przez konsorcjum konto bankowe, którego dysponentem                   z upoważnienia uczestników będzie podmiot wiodący – lider konsorcjum. Firmy występujące wspólnie ( konsorcjum ) ponoszą solidarnie odpowiedzialność za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie zamówienia.

Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający prawidłową ocenę wykonawcy. Brak jakiegokolwiek z w/w dokumentu lub złożenie w niewłaściwej formie ( np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie ) spowoduje odrzucenia oferty.

 1. Oświadczenie, że wykonawca zapewnia minimum 3 letni okres gwarancji na wykonane prace.

Uwagi :

Dokumenty należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów (art. 36 ust 1 pkt 7, art. 38 ust – 3, art. 9ust 1, art.27 u.p.z.p. ):

Zamawiający wymaga aby wszystkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania lub protesty oraz informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie na następujący adres :

 

   Starostwo Powiatowe 18-400  Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel./fax.(0-86)  2156900 

   e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl

 

 1. Podanie innego adresu może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów
  z winy wnoszącego.
 2. W postępowaniu oświadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie,
  jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośbą o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do
      zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
 5. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych
  warunków zamówienia bez ujawnienia źródła zapytania.
 6. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczącej treści specyfikacji
  istotnych warunków zamówienia.

 

 1. Wskazane osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Uprawnionymi osobami zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w sprawach technicznych są:

 1. Bożena Kadłubowska – Z-ca Naczelnika, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel. (086) 215-69-34
 2. Adam Elster – Podinspektor, 18-400 Łomża, , ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel. (086) 215-69-26

XII. Wymagania dotyczące wadium ( art. 36 ust. 1 pkt 8, art. 45 ust. 3,4,5,6,7,8, art. 46 u.p.z.p. ).

 Nie wymaga się wniesienia wadium.

 

XIII. Termin związania ofertą ( art. 36, ust. 1 pkt 9, art. 85. u.p.z.p. ):

Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert ( art. 9 ust 1 i 2, art. 36 ust. 1 pkt 10,art. 82 ust 2 i 3, art. 96 u.p.z. p. ).

 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Prawo
   zamówień publicznych.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną formą
   i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
     w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty.
 3. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron powinna się rozpocząć od nr 1,
   umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych.
 4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do SWIZ – Zał. nr 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście
  oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 5. Oferta winna zawierać informacje wykonawcy, która część oferty i które dokumenty ( z wyłączeniem informacji
     podlegających odczytaniu zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) stanowi tajemnicę handlową
      w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy
      oznakować na pierwszej stronie „zastrzeżone” i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej.
 6. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w punkcie XV w dwóch kopertach, w nienaruszonym opakowaniu :

    - kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą wykonawcy, należy zaadresować : Starostwo Powiatowe 18-400  Łomża,
    ul. Szosa Zambrowska 1/27 i oznaczyć:

   „Oferta na przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków obejmujących teren powiatu łomżyńskiego oraz ich informatyczne opracowanie”

   koperta wewnętrzna z ofertą oprócz opisu  jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz uwagę „ nie otwierać przed
   terminem i godziną otwarcia ofert”.

   Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
   protestu.

 1. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać sposób dostarczenia oferty, tak aby przesyłka była zabezpieczona przed
  zniszczeniem i dotarła do zamawiającego przed określonym terminem na składanie ofert.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania ofert.

 

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert ( art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 84, art. 86 u.p.z.p ).
 2. Składanie ofert.

Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym  w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27  pokój 301 (Kancelaria), do dnia                   31 lipca 2020 r.  do godz.10.00

Formalne warunki oznaczenia oferty do złożenia zgodnie z pkt. XIV SIWZ. Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej oferty pieczątką o treści :

 

                Starostwo Powiatowe w Łomży – wpłynęło dnia ....... ..

Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania koperty wewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do pokoju 301 w/w urzędu. Złożone oferty mogą być wycofane przed ostatecznym upływem terminu ich składania.

Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie pisemnej, w kopercie zaadresowanej
i oznakowanej jak w pkt. XIV SIWZ  z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY, lub ZMIANA OFERTY, w miejscu i czasie opisanym wyżej przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez otwierania koperty wewnętrznej.

 

 1. Otwarcie ofert.

 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego -  Starostwa  Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 224 w dniu  31  lipca 2020 r. o  godz.10.30.

Komisja przetargowa powołana przez Starostę Łomżyńskiego dokona otwarcia ofert. Oferty będą otwierane w kolejności składania. Kolejność złożenia zostanie odnotowana na kopercie wewnętrznej z podaniem daty i godziny wpływu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferty złożone w sposób niezgodny ze specyfikacją nie będą rozpatrywane.  

Po otwarciu ofert przewodniczący komisji przetargowej odczyta imię i nazwisko, nazwę  (firmę) oraz adres wykonawcy (siedzibę), którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia w części niezastrzeżonej przez wykonawcę i mogą być udostępnione w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie, na pisemny wniosek zainteresowanego.

                Po odczytaniu ofert przewodniczący komisji przetargowej ogłasza część jawną przetargu za zakończoną.

               

 1. Badanie ofert (art. 24, art. 87, art. 88, art. 90 u. p.z.p.).
 2. W terminie związania ofertą na posiedzeniu niejawnym komisja przetargowa dokonuje sprawdzenia kompletności załączników /dokumentów/, ich prawidłowości oraz dokonuje wyboru oferty i wykonawcy w oparciu o kryteria przedstawione w niniejszej specyfikacji. W toku badania i oceny ofert komisja przetargowa pracuje zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, które obowiązuje również w sprawach nieregulowanych w specyfikacji
  i Regulaminie Pracy Komisji zatwierdzonych przez Starostę Łomżyńskiego.
 3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny poprawia się wg art. 88 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 5. Po sprawdzeniu dokumentów Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy:
 6. a) nie dostarczyli dokumentów wyszczególnionych w punkcie IX specyfikacji,
 7. b) nie spełniają warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 8. c) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy prawo zamówień publicznych,
 9. d) wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy.

Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 2. a) jest niezgodna z ustawą,
 3. b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 4. c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwe konkurencji,
 5. d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia po dokonaniu oceny wyjaśnień przeprowadzonych zgodnie z art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 6. e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu cen, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny.
 7. f) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej
  w obliczeniu ceny,
 8. g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 9. h) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.

W dalszym etapie komisja przetargowa przeprowadza ocenę ofert w oparciu o kryteria określone w pkt XVIII SIWZ.

 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty ( art. 36 ust. 1 pkt 12, u.p.z.p. ).

 Należy podać ogółem cenę netto z określeniem wysokości stawki podatku VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem
 zgodnie z załącznikiem nr 3.

      Wartość oferty musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przetargiem.

 

XVII. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym
a wykonawcą 
( art. 36 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p ).

       Rozliczenia  między zmawiającym a wykonawcami będą prowadzone tylko w walucie PLN.

 

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert ( art. 36 ust. 1 pkt 13, art. 91, art. 92 u.p.z.p ):

 1.    Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

      90% - cena przedmiotu zamówienia

      10% - gwarancja

     W kryterium cena, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie
     zastosowany następujący wzór:

         Liczba          Cn

     zdobytych = ---------- x 100 x waga kryterium 90%

       punktów         Co

gdzie:

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych

Co – cena oferty badanej

100 – wskaźnik stały

90% – procentowe znaczenie kryterium ceny

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 90%.

W kryterium gwarancja, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (gwarancja), zostanie zastosowany następujący wzór:

    

   Liczba          Gb

zdobytych = ---------- x 100 x waga kryterium 10%

  punktów        Gn

gdzie:

Gb – gwarancja badana

Gn – gwarancja najdłuższa

100 – wskaźnik stały

10% – procentowe znaczenie kryterium gwarancji

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie gwarancji badanej oferty przez gwarancję najdłuższą i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 10%.

Oceniane będą oferty, które spełnią wymóg minimum 3 lat gwarancji a maksymalnie 5 lat gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

 1. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

 1. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( art. 36 ust 1 pkt 14, art 94 u.p.z.p. ):

 1. Wybrany wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty, uzgodnić
  z zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.
 2. Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą. Termin na podpisanie umowy będzie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.

 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( art. 36 ust 1 pkt 15, art. 147., art. 148., art.150.,
 art. 151., u.p.z.p. )

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia.

 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy  ( art. 36 ust 1 pkt 16, art. 139, art. 140, art, 142, ust. 1, art. 144, art. 145, art. 146 ust. 1 pkt 1,2,5,6 u.p.z.p. )

 

Umowa winna być zawarta wg wzoru dołączonego do SIWZ. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie  faktury końcowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie stanowiącej zał. nr 2 .

W przypadku zgłoszenia protestu,  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ostatecznego zakończenia postępowania.

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 17, dziale VI rozdz. 1,2, u.p.z.p.)

 

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI rozdz. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom,
a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny  w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

 

Załączniki.

 

Zamawiający dołącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące załączniki :

 

Nr 1. Zakres zamówienia oraz informacje o materiałach PZGiK

Nr 2. Warunki techniczne,

Nr 3. Wzór umowy,

Nr 4. Wzór formularza oferty,

Nr 5. Oświadczenie.

 

   Sporządziła Komisja:                                                                                                               ZATWIERDZIŁ:

 

Bożena Kadłubowska                                                                                                                              STAROSTA
Adam Tomasz Elster

Bogdan Długołęcki                                                                                                         Lech Marek Szabłowski

Ewa Szabłowska

                                                                      

Data powstania: poniedziałek, 20 lip 2020 08:01
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lip 2020 08:25
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 156 razy