BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych  o nr 1944B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”

Część I - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. Nr 677 - Koziki na długości ok. 1000m,

Część II - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty, na odcinku Kokoszki – Guty na dł. ok 1950m,

Część III - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. ok 1850m,

Część IV - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1952B w obr. miejscowości Truszki na odcinku o długości ok. 2500 m,

Część V - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska - Kalinowo  na długości ok. 2400m,

Część VI - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 2609B – ul. Łomżyńska oraz nr 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie o łącznej długości ok 750 m,

ogłoszonego w BZP w dniu 19.06.2020r. pod nr 552649-N-2020

 

Uzasadnienie:

Dotyczy części III oraz V

W dniu 29.06.2020r. o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta na część III oraz V zamówienia.  Zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia część III oraz V postępowania, o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

 

Dotyczy części I, II, IV, VI 

W dniu 29.06.2020r. o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu wpłynęły do Zamawiającego oferty na część I, II, IV oraz VI. Podczas otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 29.06.2020r. o godzinie 10:15  w ZDP w Łomży Wykonawcy zostali poinformowani, że na realizację zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę

Cz. I – 20.000,00 zł,

Cz. II – 34.000,00 zł,

Cz. III – 86.000,00 zł

Cz. IV – 50.000,00 zł,

Cz. V – 110.000,00 zł,

Cz. VI – 40.000,00 zł

Ceny ofert, które wpłynęły na ogłoszone części tj. (część I, II, IV oraz VI) zamówienia publicznego przewyższały środki finansowe zabezpieczone przez Zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia „CZĘŚĆ I, II, IV oraz VI” postępowania, o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Zamawiający nie może zwiększyć swoich środków, do kwoty środków przedstawionych w powyżej wymienionej ofercie. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

 

Data powstania: poniedziałek, 6 lip 2020 09:45
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2020 09:52
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 167 razy