BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 53/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 26 czerwca 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.50, natomiast zakończenie o godzinie 13.00.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie nie zostali zaproszeni goście.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogami powiatowymi nr 1912B, 1913B i 1946B w miejscowości Chojny Młode.
  3. Sprawy różne.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poinformował, że droga krajowa nr 61 na odcinku Łomża – Ostrołęka to droga o jednym z największych natężeń ruchu w Powiecie Łomżyńskim. Według pomiaru ruchu z 2015 roku notowano 7715 pojazdów na dobę w tym blisko 2500 z nich to samochody dostawcze i ciężarowe. Krzyżujące się z tą drogą w Chojnach Młodych drogi powiatowe 1912B i 1946B stanowią strategiczny i zbiorczy ciąg komunikacyjny również bardzo mocno obciążony ruchem. Drogi powiatowe stanowią szlak objazdowy omijający Łomżę przez kierowców jadących z Warszawy w kierunku Mazur i  z powrotem. Dodatkowo w sąsiedztwie skrzyżowania DK 61 z 1912B i 1946B znajduje się stacja paliw i bar ze zjazdami bezpośrednio z DK 61. Te okoliczności i sytuacja terenowa sprawiają, że w Chojnach Młodych bardzo często dochodzi do zdarzeń drogowych, także śmiertelnych wypadków. Samorządy lokalne od lat zwracają uwagę na istniejące zagrożenie szczególnie dla pieszych niemających wyznaczonego przejścia przez drogę krajową 61. Potrzebę realizacji tej inwestycji widzi także regionalna administracja drogowa. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku, w latach 2018 i 2019 występowała do centrali GDDKiA w Warszawie o zabezpieczenie środków finansowych na realizację w ramach systemu „Projektuj i buduj” zadania o nazwie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinku DK 61 w przebiegu przez wieś Chojny do granicy miasta Łomża (km początku 145,000 km końca 150,699), o długości 5,699”, ale nie uzyskała zgody na realizację zadania. Rosnące ciągle natężenie ruchu na przedmiotowych drogach wzmaga problem i z tego powodu setki mieszkańców podpisują się pod petycją o pilną przebudowę tego skrzyżowania. 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska  dotyczącego  poprawy  bezpieczeństwa  ruchu  poprzez  przebudowę  skrzyżowania  drogi krajowej nr 61 z drogami powiatowymi nr 1912B, 1913B i 1946B w miejscowości Chojny Młode.

 

Ad 3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 53-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

           

 

Data powstania: środa, 1 lip 2020 14:05
Data opublikowania: środa, 1 lip 2020 14:06
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 197 razy