BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych ...”

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1944B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części” Znak postępowania: ZDP-4.252.P-3.709.2020

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 30.06.2020r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych  o nr 1944B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”

 Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Dla części I - oferta nr 1:

Biuro Projektowe i Nadzoru „FILAR” Paweł Wysocki

I.K. Gałczyńskiego 7/15

12-200 Pisz

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 36.048,29 zł brutto,

doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej – powyżej 5 lat,

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej

max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

 

CZĘŚĆ I

1

Biuro Projektowe i Nadzoru „FILAR”
Paweł Wysocki

ul. I.K. Gałczyńskiego 7/15

12-200 Pisz

36.048,29 zł

60

Dłużej niż 5 lat

40

100

 

CZĘŚĆ II – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

CZĘŚĆ III – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

 

Data powstania: wtorek, 30 cze 2020 10:51
Data opublikowania: wtorek, 30 cze 2020 10:54
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 213 razy