BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2020 r., poz. 283 tekst jednolity/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.06.2020 r. wydano decyzję nr 257/2020, znak: ROŚB.6740.1.162.2020 o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej o mocy do 1MW (paneli fotowoltaicznych - 3028 szt. o łącznej mocy 999,24kW) w zabudowie produkcyjnej wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr 512 (lok. 2) obręb ewidencyjny 0022 Wizna, jednostka ewidencyjna 200708_2 Wizna.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 23 cze 2020 14:49
Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2020 14:50
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 125 razy