BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 49/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 maja 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.50.

Projekt protokołu nr 49/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 maja 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1300, natomiast zakończenie o godzinie 1350.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk

- członek Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z 48-go posiedzenia zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Miastkowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej na 1919B Miastkowo – Czartoria na odc. o dł. Ok. 990m”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1933B Piątnica Włościańska – Łomża o długości odc. ok 727 m, gm. Piątnica”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1914B Górki – Sypniewo – Górki – Szewkowo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Piątnica”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2609B – ul. Łomżyńska oraz 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie o łącznej dł. ok. 600 m, gm. Nowogród”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Skarbowo – Sulimy – dr. 645 o dł. odc. 990 m, gm. Nowogród”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Sławiec do drogi pow. nr. 1912B o dł. odc. ok. 500 m, gm. Nowogród”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczoej do
 14. Sprawy różne:
 15. przedstawienie korzyści wynikających z zakupu urządzenia do mieszania betonu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 48-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 48-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

Maciej Karwowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. co też ułatwi procedowanie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – dodał, że zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania wynika z budowy trasy Via Bialtica i dotyczy możliwości zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości na terenie gminy Śniadowo i gminy Piątnica.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/203/2020 z dnia 13 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Bogusław Popkowski – inspektor ds. zarządzania kryzysowego – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapytała na jakie lata jest opracowany „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

 

Bogusław Popkowski – odpowiedział, że powyższy Program jest uchwalony bezterminowo.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapytała kiedy był uchwalany ten program.

 

Bogusław Popkowski – odpowiedział, że w 2007 roku.

 

Przewodniczący Zarządu – przypomniał, że ostatnia zmiana, która była dokonywana w niniejszej Komisji wynikała z konieczności uzupełnienia składu z powodu śmierci śp. radnego Edwarda Łady. Następnie zaproponował, aby radni na najbliższej sesji przedstawili propozycję delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Członkowie Zarządu zaakceptowali powyższą propozycję.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Ad. 5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Ad. 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Ad. 7 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt porozumienia z Gminą Miastkowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej na 1919B Miastkowo – Czartoria na odc. o dł. ok. 990 m”. Podsumowując stwierdził, że przedmiotowe zadanie ma być sfinansowane w 60 % z Funduszu Dróg Samorządowych i po 20 % kosztów kosztorysowych przez oba samorządy.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Miastkowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej na 1919B Miastkowo – Czartoria na odc. o dł. ok. 990m” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/204/2020 z dnia 13 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 8 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1933B Piątnica Włościańska – Łomża o długości odc. ok 727 m, gm. Piątnica”. Podsumowując stwierdził, że przedmiotowe zadanie ma być sfinansowane w 60 % z Funduszu Dróg Samorządowych i po 20 % kosztów kosztorysowych przez oba samorządy.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał czy jest możliwe oraz przewidywane poprowadzenie ścieżki rowerowej wzdłuż odcinka zaplanowanego do remontu. Dodał, że po stronie tej drogi na terenie miasta Łomża jest ścieżka rowerowa i mieszkańcy korzystający z tych terenów pytają o przedłużenie ścieżki rowerowej na ternie gminy Piątnica.

 

Przewodniczący Zarządu – odpowiedział, że w projekcie technicznym nie zostało to przewidziane, natomiast o dodatkowe objaśnienia poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

 

Krzysztof Święcki – poinformował, że faktycznie po stronie tej drogi na terenie miasta Łomża faktycznie jest ścieżka rowerowa, jednak problem stwarza szerokość oraz własność gruntów, po których przebiega pas drogowy. Własność częściowo należy do wspólnoty, natomiast chodni po jednej stronie wacha się od 1,7 m do 2,0 m, a za chodnikiem znajduje się skarpa. Ścieżka rowerowa dwukierunkowa musi mieć szerokość 2 m. W związku z tym konieczne byłoby poszerzenie nasypu i całej drogi, co skutkowałoby wykonaniem nie remontu a przebudowy.

 

Wicestarosta – stwierdziła, że w ramach remontu i usprawnienia komunikacji drogowej na tym odcinku z pewnością będzie można poszerzyć chodnik. Nawiązując do powyższego poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o sprawdzenie warunków na miejscu i dokonanie ewentualnych modyfikacji, ale w ramach zarezerwowanych środków i koncepcji, która obecnie została przygotowana w oparciu o dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto zwróciła uwagę, że mieszkańcy Piątnicy Włościańskiej posiadający wspólnotę na tym terenie stwierdzili, że nie został przewidziany zjazd, który był uprzednio.

 

Krzysztof Święcki – poinformował, że w ww. sprawie jest już zaplanowane spotkanie z mieszkańcami i po przeprowadzeniu wizji bezpośredniej na tym terenie zostaną zaproponowane najbardziej optymalne rozwiązania – co do zjazdu z drogi.

 

Przewodniczący Zarządu – polecił dokonanie oceny ewentualnych modyfikacji pod względem elementów, które podlegały ocenie formalnej przy punktowaniu tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica    w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1933B Piątnica Włościańska – Łomża o długości odc. ok 727 m, gm. Piątnica” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/205/2020 z dnia 13 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 9 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1914B Górki – Sypniewo – Górki – Szewkowo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Piątnica”. Podsumowując stwierdził, że przedmiotowe zadanie ma być sfinansowane w 60 % z Funduszu Dróg Samorządowych i po 20 % kosztów kosztorysowych przez oba samorządy.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1914B Górki – Sypniewo – Górki – Szewkowo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Piątnica” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/206/2020 z dnia 13 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 10 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2609B – ul. Łomżyńska oraz 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie o łącznej dł. ok. 600 m, gm. Nowogród”. Podsumowując stwierdził, że przedmiotowe zadanie ma być sfinansowane w 60 % z Funduszu Dróg Samorządowych i po 20 % kosztów kosztorysowych przez oba samorządy.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Tadeusz Góralczyk – poprosił o uwzględnienie połączeń ścieżek rowerowych na tych trzech ulicach, które mają być przebudowane.

 

Krzysztof Święcki – poinformował, że będzie wsłuchiwać się w potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i w ramach możliwości spełnić ich oczekiwania.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2609B – ul. Łomżyńska oraz 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie o łącznej dł. ok. 600 m, gm. Nowogród” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/207/2020 z dnia 13 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 11 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Skarbowo – Sulimy – dr. 645 o dł. odc. 990 m, gm. Nowogród”. Podsumowując stwierdził, że przedmiotowe zadanie ma być sfinansowane w 60 % z Funduszu Dróg Samorządowych i po 20 % kosztów kosztorysowych przez oba samorządy.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Skarbowo – Sulimy – dr. 645 o dł. odc. 990 m, gm. Nowogród” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/208/2020 z dnia 13 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 12 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Sławiec do drogi pow. nr. 1912B o dł. odc. ok. 500 m, gm. Nowogród. Podsumowując stwierdził, że przedmiotowe zadanie ma być sfinansowane w 60 % z Funduszu Dróg Samorządowych i po 20 % kosztów kosztorysowych przez oba samorządy.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Sławiec do drogi pow. nr. 1912B o dł. odc. ok. 500 m, gm. Nowogród” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/209/2020 z dnia 13 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 13 W sprawach różnych Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił możliwości oraz korzyści płynące z zakupu urządzenia do mieszania betonu montowanego do maszyn budowalnych. Zaznaczył przy tym, że zakup tego urządzenia to około 18.000 zł, natomiast szybko by się zwrócił, ponieważ ZDP rocznie zużywa około 400 m3 betonu zakupywanego od podmiotów prywatnych.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że wniosek w tej sprawie powinien być złożony formalnie, wobec czego zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończył 49-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 25 maj 2020 12:17
Data opublikowania: poniedziałek, 25 maj 2020 12:23
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 193 razy