BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zakup materiałów do budowy oraz remontów chodników”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 08.05.2020r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn: „Zakup materiałów do budowy oraz remontów chodników”.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 Oferta nr 1:

PPHU Mackiewicz

Danuta Genowefa Mackiewicz

Al. J. Piłsudskiego 117A

18-400 Łomża

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 239.767,87 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

1

PPHU Mackiewicz

Danuta Genowefa Mackiewicz

ul. Al. J. Piłsudskiego 117A

18-400 Łomża

239.767,87 zł

60

1 dzień

40

100

 

Data powstania: piątek, 8 maj 2020 11:18
Data opublikowania: piątek, 8 maj 2020 11:19
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 293 razy