BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 47/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 kwietnia 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.45.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk

- członek Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołów z 44-go i 45-go posiedzenia Zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w m. Kolno, Powiat Kolneński.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
  7. Sprawy różne:
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie współpracy przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Wizna,
  • Omówienie zadania dotyczącego przebudowy ul. Łomżyńskiej w Nowogrodzie,
  • Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w roku 2020 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 44-go lub 45-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 44-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu protokół z 45-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Przewodniczący Zarządu poprosił o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Jacek Nowakowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Objaśniając zaznaczył, że zmiany dotyczą dwóch elementów: sekretariatu, który obecnie ma podlegać bezpośrednio dyrektorowi oraz zmian w zakresie odciążenia etatu obejmującego wydawanie decyzji administracyjnych i etatu księgowo-kadrowego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 47/193/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia   o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Tadeusz Góralczyk – zapytał czy możliwy byłby zakup przez Powiat Łomżyński lub też przekazanie środków finansowych na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w przedmioty niezbędne do ochrony, przede wszystkim przed koronawirusem, tj.: maski ochronne, rękawiczki oraz paliwo. Zaznaczył przy tym, że ww. jednostki borykają się z poważnymi problemami w tym zakresie.

 

Przewodniczący Zarządu – poinformował, że przeszkód formalno-prawnych nie ma, natomiast ewentualne środki na wspominany cel trzeba byłoby wygenerować z zaplanowanego i przyjętego w ubiegłym roku budżetu. Takie zmiany należałoby wprowadzić stosowaną uchwałą podjętą przez Radę Powiatu.

Ponadto przypomniał, że w bieżącym roku Powiat Łomżyński na ostatniej sesji przeznaczył z rezerwy 125.000 zł dla instytucji ochrony zdrowia, przede wszystkim dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Grupy Ratowniczej Nadzieja. To było wsparcie dla służb działających na pierwszej linii. Ponadto Powiat Łomżyński musiał przygotować miejsca do kwarantanny. Zostało to zrealizowane w miejscowości Ptaki w ośrodku prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej, co także wiązało się z pewnymi wydatkami. Przy tym ewentualne zmiany do budżetu musiałyby być wprowadzone ponownie przez Radę. Z kolei zaznaczył, że w terenie dużo prac prowadzi także nasza jednostka – Zarząd Dróg Powiatowych, która z pewnością potrzebuje różnych środków zabezpieczających. Podsumowują podkreślił, że należy mieć na uwadze to, iż na pewno budżet Powiatu ucierpi ze względu na obniżenie wzrostu gospodarczego i w konsekwencji zmniejszeniu udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych.

 

Tadeusz Góralczyk – stwierdził, że nie chodzi mu o wsparcie każdej jednostki osp z powiatu łomżyńskiego, natomiast o przeznaczenie jakiejś puli środków na każda gminę na zakup środków ochronnych.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – dodała, że biorąc pod uwagę wielkość udzielonego w ostatnim czasie wsparcia przez Powiat i przez samorządy gminne, dla instytucji ochrony zdrowia, ufa że gminy będą w stanie wygenerować wystarczające środki dla ochotniczych straży pożarnych.

 

Tadeusz Góralczyk – stwierdził, że w sytuacji kiedy Zarząd nie znajdzie środków to postara się wystąpić do Rady Powiatu z wnioskiem o zakup przez Powiat Łomżyński lub też przekazanie środków finansowych na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w przedmioty niezbędne do ochrony.

 

Kazimierz Polkowski – podzielając wniosek przedmówcy stwierdził, że jednostki ochotniczych straży pożarnych często zwracają się z prośbą o wsparcie w wyposażeniu w odpowiedni sprzęt oraz środki ochrony.

 

Przewodniczący Zarządu – poinformował, że w związku z tym, iż byłaby to dotacja celowa to konieczna jest aprobata Rady Powiatu i taki wniosek ewentualnie można złożyć na sesji, który wcześniej rozpatrzy Zarząd.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 47/194/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 5 Przewodniczący Zarządu poprosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w m. Kolno, Powiat Kolneński. Objaśniając zaznaczył, że przedmiotowa sprawa ma czysto formalny charakter.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w m. Kolno, Powiat Kolneński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 47/195/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 6 Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Członek Zarządu – Kazimierz Polkowski nie brał udziału w głosowaniu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 47/196/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 1) W sprawach różnych Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt porozumienia z Gminą Wizna w zakresie współpracy przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Wizna.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Kazimierz Polkowski – zapytał czy w ramach porozumienia ma być tylko pojedyncze wyrównanie nawierzchni drogi.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział, że generalnie ma być to pojedyncze wyrównanie nawierzchni drogi, przy czym jeżeli zajdzie taka konieczność na niewielkim odcinku może być dodatkowe wyrównanie jakiejś nierówności, której nie dało się zniwelować za pierwszym razem.

 

Przewodniczący Zarządu – poprosił Dyrektora ZDP o uzgodnienie ze Skarbnikiem Powiatu kwestii dotyczącej tego czy przedstawione porozumienie nie posiada wady związanej z wchodzeniem przez Powiat w zobowiązania w kolejnym roku kalendarzowym a tym samym w nowy rok budżetowy.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie współpracy przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Wizna (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 47/197/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

2) Tadeusz Góralczyk – poprosił o przedstawienie założeń dotyczących remontu i przebudowy ul. Łomżyńskiej w Nowogrodzie.

 

Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że ww. zadanie jest aktualnie kompleksowo przygotowywane i projektowane.

 

Przewodniczący Zarządu – dodał, że w tej kwestii szczegółowe uzgodnienia są prowadzone z Burmistrzem i po zaprojektowaniu niniejszego zadania zostaną podjęte działania w celu pozyskania dofinasowania zewnętrznego na sfinansowanie tej inwestycji.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

3) Przewodniczący Zarządu poprosił o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Jacek Nowakowski – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w roku 2020 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Reasumując zaznaczył, że dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie wynosi 717.360 zł, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 120.000 zł. W tym zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 3.000 zł, przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 50.000 zł, staże 16.000 zł, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy 45.000 zł, prace interwencyjne 6.000 zł. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w tym: 279.558 zł, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 55.000 zł, dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu 15.000 zł, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 69.500 zł, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego 8.000 zł, dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 132.058 zł. Razem środki dla Powiatu na realizację zadań w 2020 roku to 1.116.918 zł.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapytała jak kształtuje się wielkość przyznanych środków naszemu Powiatowi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w porównaniu z rokiem ubiegłym.

 

Jacek Nowakowski – stwierdził, że pula przedmiotowych środków jest nieco większa od tej, którą była przyznana w 2019 roku.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w roku 2020 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 47-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 30 kwi 2020 14:44
Data opublikowania: czwartek, 30 kwi 2020 14:47
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 182 razy