BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 01.04.2020r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Dla części I,

Oferta nr 5:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sikorskiego 156
18-400 Łomża

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 73.800,00 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

Dla części II

Oferta nr 5:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sikorskiego 156
18-400 Łomża

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 60.270,00 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Dla części III

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z.o.o.
Kolonia 1
19-300 Ełk

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 68.062,05 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

Część I

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku
Sp. z.o.o.
ul. Kolonia 1
19-300 Ełk

75.030,00 zł

59,02

1 dzień

40

99,02

4

BITUNOVA Sp. z.o.o.
ul. Wólczyńska 237
01-919 Warszawa

77.613,00 zł

57,05

1 dzień

40

97,05

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sikorskiego 156
18-400 Łomża

73.800,00 zł

60

1 dzień

40

100

Część II

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sikorskiego 156
18-400 Łomża

60.270,00 zł

60

1 dzień

40

100

6

STANPOL
Paweł Przestrzelski Sp.k.
ul. Makowa 28
18-400 Łomża

 

79.950,00 zł

45,23

1 dzień

40

85,23

Część III

1

„BUDOMEX BIS”

Teresa Górniak
i Wspólnicy Spółka Jawna
Kamieniec 6
28-230 Połaniec

69.968,55 zł

58,37

1 dzień

40

98,37

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku
Sp. z.o.o.
ul. Kolonia 1
19-300 Ełk

68.062,05 zł

60

1 dzień

40

100

3

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1
k/ Kielc
26-065 Piekoszów

68.252,70 zł

59,83

1 dzień

40

99,83