BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 36/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 grudnia 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.45

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 35-go posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyników konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu ”Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie Gminy Piątnica, Powiat Łomżyński.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie Miasta Jedwabne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie Miasta Nowogród.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2019.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu łomżyńskiego na lata 2020-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2020.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia ”Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.
 16. Sprawy różne:
 • podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu (…).

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 35-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 35-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyników konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu ”Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyników konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu ”Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 36/152/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ad. 5 Ewa Jarzyło – Naczelnik Wydziału Komunikacji – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Ad. 6 Krzysztof Święcki –  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu  dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie Gminy Piątnica, Powiat Łomżyński.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu  dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie Gminy Piątnica, Powiat Łomżyński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 36/153/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 Krzysztof Święcki –  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy  w zakresie utrzymania dróg na terenie Miasta Jedwabne.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie Miasta Jedwabne (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 36/154/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 8 Krzysztof Święcki –  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie Miasta Nowogród.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie Miasta Nowogród (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 36/155/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 9 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 36/156/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 10 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt chwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.

 

Ad. 11 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2019.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt chwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.

 

Ad. 12 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt chwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

 

Ad. 13 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu rozpoczynając dyskusję poprosił o wyjaśnienie kwestii wysokości środków zaplanowanych na zadanie dotyczące przebudowy odcinka drogi powiatowej Jedwabne – Bronaki – Pietrasze – poz. nr 2.

 

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że po rozstrzygnięciu przetargu zostały zabezpieczone środki do wysokości wynikającej z tego przetargu oraz w ramach środków własnych zabezpieczono cały wkład własny do zadania.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapytała z czego wynika, iż ww. środki własne są w wysokości około 500.000 zł więcej, skoro po przetargu wartość całego zadania została określona na poziomie mniej więcej 4.095.000 zł.

 

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że rozlicznie zadania nastąpi w 2020 roku i na chwilę obecną Gmina Jedwabne jeszcze nie ma zabezpieczonej w budżecie 2020 roku dotacji – wkładu własnego na to zadanie. Natomiast uchwała dotacyjna Gniny dotyczyła jedynie wydatków roku 2019 i nie ma one mocy obowiązującej w 2020 roku.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” i 1-ym wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było, podjęli chwałę w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 36/157/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 14 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2020.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 36/158/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 15 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia ”Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt chwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia ”Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

 

Ad. 16 W sprawach różnych Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu (…).

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” i 1-ym wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było, podjęli chwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu (…); uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 36/159/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 36-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                     

 

Data powstania: wtorek, 7 sty 2020 13:56
Data opublikowania: wtorek, 7 sty 2020 14:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 198 razy