BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI II zadania pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Pzp, Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 23.09.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” - Część II - zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego) - loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Jedwabne

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 23.09.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina  Pb95 z podziałem na poszczególne części” - Część II - zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego) -  loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Jedwabne

Najkorzystniejsza oferta:

Jako najkorzystniejsza została wybrana:

 

Część II, oferta nr 1,  złożona przez Wykonawcę:

Leszek Orłowski

„LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,

Cmentarna 26

18-420 Jedwabne

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 125.500,00 zł

z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:     olej napędowy ON     - 0,02 zł                                                                     

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Wysokość upustu: – 40%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Wysokość upustu - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „wysokość upustu”

 

Łączna liczba punktów

Część II

1

Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,
ul. Cmentarna 26

18-420 Jedwabne

125.500,00 zł

60

ON – 0,02 zł

40

100

 

Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 13:36
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 13:39
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 166 razy