BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie-dostawa posiłków regeneracyjnych

 1) ZDP w Łomży zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

a) konserw wieprzowych - pojemność/gramatura min. 300g, zawartość mięsa min. 78%, kaloryczność min. 250 kcal/100g - szt. 1000,

b) konserw wieprzowych - pojemność/gramatura min. 300g, zawartość mięsa min. 92%, kaloryczność min. 290 kcal/100g - szt. 1250,

c) pasztetów drobiowych - pojemność/gramatura min. 155g, zawartość mięsa min. 35%, kaloryczność min. 180 kcal/100g - szt. 1100.

 

2) Posiłki regeneracyjne dostarczone będą na bazę ZDP w Łomży transportem Wykonawcy.

3) Dostarczone konserwy i pasztety będą posiadały termin przydatności do spożycia minimum do 01.01.2021 r.

4) Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia był dostarczany w opakowaniach oryginalnych, fabrycznie zamkniętych, bez fizycznych oznak i śladów uszkodzeń. Każde opakowanie jednostkowe musi posiadać etykietę zawierającą dane szczegółowe przewidziane w obowiązujących przepisach, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.

5) Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2019 r.

6) Kryterium oceny ofert – cena – 100 %.

7) Zamawiający nie przewiduje negocjacji.

8) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy (oferentowi), który zaoferował najniższą cenę.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny jak również do wzywania do uzupełnień i wyjaśnień złożonej oferty.

10) Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 23.10.2019 r. do godz. 12:00 osobiście/listownie/kurierem do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Poligonowa 30, 18 – 400 Łomża, pokój nr 1 lub przesłać na adres e-mail, tj. sekretariat@zdplomza.com, bądź faxem na nr: (86) 218 34 45.

 

OSOBA DO KONTAKTU: EWA PISOWOCKA 86 218 41 89 WEW. 23.

 

Zamawiający, w przedmiotowym postępowaniu, wyłącza możliwość stosowania faktur elektronicznych, ustrukturyzowanych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub

  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 paź 2019 07:18
Data opublikowania: wtorek, 15 paź 2019 07:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 lis 2019 12:01
Opublikował(a): Marta Piekarska
Zaakceptował(a): Marta Piekarska
Artykuł był czytany: 197 razy