BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 116/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 listopada 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 900 natomiast zakończenie o godzinie 950.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

2.      Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

3.      Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

4.      Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

5.      Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołów z 114-go i 115-go posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”
 4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz domu pomocy społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie przebywających w Filii Domu Pomocy Społecznej w Kownatach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania  z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na 53 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących  w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania  z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 56 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej.
 11. Sprawy różne:
 • Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem,
 • Rozpatrzenie wniosku ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w GLR Filia w Miastkowie na potrzeby gabinetu stomatologicznego,
 • Przeanalizowanie możliwości w zakresie wykonania zatoki przystankowej w m. Drozdowo gm. Piątnica – w ramach prowadzonych prac inwestycyjnych a tym odcinku drogi powiatowej.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu       ze 114-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół ze 114-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Z kolei Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 115-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół ze 115-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 116/421/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 116/422/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2019 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 116/423/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

W uzupełnieniu dodała, że ZDP w Łomży w dniu dzisiejszym dostarczył wniosek, który dotyczy wprowadzenia również zmian w budżecie w związku z rezygnacją wykonawcy z robót dodatkowych na inwestycji drogowej w m. Tarnowo gm. Miastkowo.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

W trakcie dyskusji członkowie Zarządu, wobec stwierdzonych niejasności w zakresie wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian w budżecie w związku z rezygnacją wykonawcy z robót dodatkowych na inwestycji drogowej w m. Tarnowo gm. Miastkowo, w zarządzonym głosowaniu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, odrzucili ww. wniosek.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok – w wersji pierwotnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 116/424/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Jacek Nowakowski – Dyrektor PCPR w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz domu pomocy społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Antoni Włodkowski – poprosił o przedstawienie kosztów utrzymania podopiecznych w dps-ach.

 

Jacek Nowakowski – poinformował, że jest to kompilacją w wysokości 70 % uposażenia podopiecznego, natomiast pozostałą część kosztów pokrywa gmina oraz rodzina podopiecznego, przy tym stawka kosztów utrzymania jednego podopiecznego wynosi 3.200 zł – 1 m-c.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz domu pomocy społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 116/425/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Jacek Nowakowski – Dyrektor PCPR w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie psychicznie przebywających w Filii Domu Pomocy Społecznej w Kownatach.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie psychicznie przebywających w Filii Domu Pomocy Społecznej w Kownatach (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 116/426/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Jacek Nowakowski – Dyrektor PCPR w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy   społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na 53 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy   społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na 53 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 116/427/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Jacek Nowakowski – Dyrektor PCPR w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 56 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 56 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 116/428/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 1) W sprawach różnych Przewodnicząca Zarządu przestawiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 116/429/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 2) Przewodnicząca Zarządu przestawiła wniosek ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w GLR Filia w Miastkowie na potrzeby gabinetu stomatologicznego

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w GLR Filia w Miastkowie na potrzeby gabinetu stomatologicznego (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 3) Antoni Włodkowski – zwrócił się z prośbą o wykonanie zatoki przystankowej w m. Drozdowo gm. Piątnica – w ramach prowadzonych prac inwestycyjnych a tym odcinku drogi powiatowej.

 

Adam Frankowski – Dyrektor ZDP – stwierdził, że zrobi rozeznanie w niniejszej sprawie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 116-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

Data powstania: czwartek, 29 lis 2018 13:43
Data opublikowania: czwartek, 29 lis 2018 13:46
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 148 razy