BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 20.06.2018r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Dla części II, IV

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski, Makowa 28, 18-400 Łomża

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Część II - 100.365,00 zł

Część IV - 558.710,25 zł

termin dostawy dla części II i IV - 1 dzień

 

Dla części III

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku

Sp. z o.o, Kolonia 1, 19-300 Ełk

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 489.474,66 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

- Część I postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została unieważniona.

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

 

Część I

-

Postępowanie UNIEWAŻNIONE

-

-

-

-

-

 

Część II

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

100.365,00 zł

60

1 dzień

40

100

 

Część III

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku

Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

489.474,66 zł

60

1 dzień

40

100

 

 

Część IV

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

558.710,25 zł

60

1 dzień

40

100