BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 88/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 grudnia 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.30 natomiast zakończenie o godzinie 10.55.

 

  W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Lech Marek Szabłowski         
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
4.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
5.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu 87-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
Sprawy różne:
Zapoznanie z wnioskiem p. Barbary Kurzątkowskiej w sprawie najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Łomży. 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu 87-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 87-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021 stanowi autopoprawka w związku z korektą odpowiednich wartości wprowadza się następujące zmiany w Załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”: w kolumnie nr 6      w roku 2017 kwotę 614.005,00 zastępuje się kwotą 578.919,00 zł; w kolumnie nr 11.1 w roku 2018 kwotę 11.072.805,00 zastępuje się kwotą 11.604.360,00 zł.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 88/316/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie przewiduje dokonanie przeniesienia środków między paragrafami w planie wydatków w zakresie zadań własnych w rozdziale 75020 na pokrycie kosztów wykonania okresowych badań instalacji elektrycznych, w kwocie 7.000,00 zł.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 88/317/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z wnioskiem p. Barbary Kurzątkowskiej dotyczącym najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Zebrani nie zgłosili zagadnień, które w ich ocenie wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 88-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                        
                                                                                                                   

 

Data powstania: wtorek, 19 gru 2017 08:04
Data opublikowania: wtorek, 19 gru 2017 08:06
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 225 razy