BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Remont drogi powiatowej Nr 1931B Stryjaki – Karwowo – Wszebory w km 0+000 – 2+287” gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. Podlaskie.

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Remont drogi powiatowej Nr 1931B Stryjaki – Karwowo – Wszebory w km 0+000 – 2+287” gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. Podlaskie.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych  w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 13.06.2017r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1931B Stryjaki – Karwowo – Wszebory w km 0+000 – 2+287” gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. Podlaskie.

 

  1. Najkorzystniejsza oferta:

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez WYKONAWCĘ:

 

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski,

Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży,

ul. Poligonowa 12,

18-402 Łomża.

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 2.289.609,06 zł

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty [brutto]

(zł)

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji

Łączna liczba punktów

1

UNIBEP S.A.         
ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Drogowy
UNIBEP S.A.

w Łomży

ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

2.289.609,06

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

2.299.670,71

59,74

5 lat od odbioru ostatecznego robót

20

79,74

3

STRABAG Sp.z o.o.
ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

2.782.704,71

49,37

5 lat od odbioru ostatecznego robót

20

69,37

 

Data powstania: wtorek, 13 cze 2017 13:28
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2017 13:30
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:10
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 801 razy
Ilość edycji: 1