BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 16/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 sierpnia 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
3. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
4. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 15-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Pana Janusza Świderskiego na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
4. Rozpatrzenie wniosku Muzeum Przyrody w Drozdowie w sprawie zwiększenia dotacji budżetowej na 2011 rok.
5. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Nowogrodu dotyczącego zobowiązania finansowego Gminy Nowogród w stosunku do Powiatu Łomżyńskiego.
6. Zaopiniowanie projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wizna na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018”.
7. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 15-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 15-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatrudnienia Pana Janusza Świderskiego na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży związany jest z przejściem z dniem 1 sierpnia br. na emeryturę poprzedniego Dyrektora ZDP – Jana Olszewskiego. Wobec tego w lipcu br. został ogłoszony nabór na stanowisko Dyrektora ZDP, ogłoszenie było umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz ZDP a także w BIP. Na podstawie kryteriów określonych w stosownym Zarządzeniu Starosty Łomżyński została powołana Komisja Konkursowa. Czterech kandydatów złożyło swoją ofertę, jednak jeden z kandydatów wycofał się z konkursu. Ostatecznie Komisja wyłoniła kandydaturę pana Janusza Świderskiego, który w jej ocenie najlepiej zarekomendował swoje przygotowanie do sprawowania funkcji Dyrektora ZDP w Łomży – od wielu lat pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych placówkach zarządzających drogami, między innymi miejskimi i wojewódzkimi.
Z kolei Starosta stwierdził, że osobiście popiera przedmiotową kandydaturę do sprawowania funkcji Dyrektora ZDP w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatrudnienia Pana Janusza Świderskiego na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 16/53/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie przedstawiła wniosek w sprawie zwiększenia dotacji budżetowej na 2011 rok (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Starosta w uzupełnieniu dodał, że Muzeum Przyrody poniosło także dodatkowe – nieprzewidziane wydatki związane z koniecznością konserwacji ścieżki edukacyjnej, która w wyniku tegorocznych wyjątkowo dużych opadów musi być odpowiednio zabezpieczona przed erozją i podmywaniem.

Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – z przeprowadzonej analizy wykonania planu za I półrocze 2011 roku i przyjęciu przewidywanego wykonania planu przychodów i kosztów za II półrocze br. wynika, że sytuacja wygląda tak jak informacje przedstawione we wniosku w sprawie zwiększenia dotacji budżetowej na 2011 rok. Jest także potrzebna kwota ponad 20.000 zł na zabezpieczenie środków na realizacje projektu dotyczącego rewaloryzacji Muzeum Przyrody. Zostanie to w późniejszym okresie zrefundowane. Z kolei istnieje brak pokrycia minimalnych wydatków realnie osiągniętymi przychodami na kwotę 33.756,00 zł. Z zaplanowanych przychodów z kwoty 625.600 zł realnie przewiduje się uzyskać kwotę 506.687,25 zł, zaś ponieść niezbędne wydatki na kwotę 540.443,58 zł. Jak wspomniałam należy zabezpieczyć wydatki realizowane w ramach projektów unijnych do momentu otrzymania refundacji ze środków europejskich na kwotę 20.510 zł, gdyż w przeciwnym razie Muzeum będzie musiało zaciągnąć kredyt, co generuje dodatkowe koszty w postaci odsetek. Również należy zabezpieczyć środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, ponieważ wynagrodzenia są rażąco niskie a także ze względu na to, że planowana najniższa płacą w 2012 ma wynosić 1.500 zł. W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowana została podwyżka w wysokości 7%, co zostało zaplanowane przez Muzeum Przyrody w ramach dotacji podmiotowej ale nie zostało wdrożone w życie, ze względu na brak realnej gotówki na pokrycie bieżących wydatków. Kwota zaplanowana na podwyżki 7 % - to 18.939 zł na płace plus 3.400 zł pochodne łącznie 22.339 zł.
Ponadto Wystąpiły dodatkowe wydatki, których nie dało się przewidzieć na kwotę 22.000 zł tj. wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku - 11.000 zł; oczyszczanie stawu – 6.000 zł oraz 5.000 zł konserwacja kładki na ścieżce edukacyjnej. Ogólna wartość dotacji na zwiększone wydatki to kwota 103.914 zł. Wg uchwały budżetowej przyznano dla Muzeum jako wkład własny powiatu kwotę 416.637 zł na realizacje projektu unijnego „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie. Wydatkowano zgodnie z pismem z dnia 27 lipca 2011 roku 208.651,92 zł. Pozostałe wydatki wyniosą kwotę 16.719,15 zł. Z ogólnego rozliczenia pozostanie niewykorzystanej dotacji – 191.265,93 zł. Po zaakceptowaniu wniosku należy przygotować projekt uchwały rady powiatu o zmianę przeznaczenia dotacji i w wyniku tego dokonać zmian w budżecie poprzez przesunięcia z §6220 zaakceptowanej kwoty na § 2480.

Starosta – istotne jest to, że wg takiego schematu zwiększenia dotacji zmieścimy się w puli środków zaplanowanej w uchwale budżetowej.

Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – Pani Dyrektor Muzeum proponowała wprowadzić podwyżki od 1 lipca 2011 roku w wysokości 15 %. Należy rozstrzygnąć kwestię wysokości procentowej tej podwyżki, jeżeli przyjmie się 15 % od lipca – będzie to kwota 27.648 zł. Jednakże należy mieć na uwadze, skutki takiej podwyżki na przyszłość. Wzrost dotacji przyznawanej na utrzymanie Muzeum tylko na płace nastąpi w takim przypadku aż o 46.322 zł a trzeba mieć na względzie także bieżące utrzymanie. W chwili obecnej dotacja podmiotowa wystarcza tylko na płace i pochodne a wynosi 380.000 zł, zaś po podwyżce osiągnie kwotę 426.322 zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Starosta – proponuję zwiększenie dotacji budżetowej na 2011 rok dla Muzeum Przyrody w Drozdowie w wysokości 100.000 zł wg propozycji przedstawionej przez Panią Skarbnik.

W zarządzonym głosowaniu powyższa propozycja została przyjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 Starosta wprowadzając do kolejnego zagadnienia przypomniał, że Gmina Nowogród nie wywiązała się ze zobowiązania finansowego w stosunku do Powiatu Łomżyńskiego, które dotyczyło budowy drogi powiatowej Serwatki – Kupnina, natomiast inwestycja miała być rozliczona pomiędzy samorządami do końca 2010 roku. Z kolei Starosta udzielił głosu Burmistrzowi Nowogrodu.

Józef Piątek – przedstawił pismo dotyczące zobowiązania finansowego Gminy Nowogród w stosunku do Powiatu Łomżyńskiego (pełna treść pisma stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Następnie wyjaśniając dodał, że Gmina Nowogród znalazła się pierwszy raz w takiej sytuacji, gdzie nie może uregulować zobowiązań dotyczących ww. inwestycji. Środki na rzecz powiatu nie mogły być przekazane, bowiem Gmina ich fizycznie nie miała, natomiast aktualnie Gmina czyni wszystko, aby honorowo rozwiązać zaistniały problem.
Burmistrz Nowogrodu reasumując zaznaczył, że: Gmina Nowogród systematycznie dokłada środki do dróg powiatowych, w zasadzie nie otrzymując nic w zamian. Między innymi dotyczy ta kwestia zimowego i letniego utrzymania dróg. Ewentualnie Gmina Nowogród otrzymuje kostkę brukową do wbudowania w drogi powiatowe. Na pewno w najbliższym czasie wyjdziemy z dołka finansowego i uda nam się wywiązać w dość szybkim terminie z tego zobowiązania. Aktualnie Gmina nie żadnych możliwości kredytowych. Jeżeli Urząd Marszałkowski wywiązałby się ze zobowiązań na rzecz Gminy Nowogród to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. W związku z tym w problemowej sprawie zaproponowaliśmy trzy poniższe rozwiązania:
1. Gmina Nowogród zobowiąże się do wybudowania wspólnie uzgodnionego odcinka drogi powiatowej; czekają na budowę, gdzie jest gotowa dokumentacja techniczna drogi Jankowo Młodzianowo – Sławiec – Grzymały i Grzymały – droga 645).
2. Gmina Nowogród weźmie na siebie obowiązek zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych (na czas wspólnie uzgodniony) oczywiście z wyliczonymi kosztami, ponieważ nie stać nas dalej dotować powiat w tym działaniu.
3. Prosimy o rozłożenie należności do spłaty na raty na lata 2011 – 2012.

Starosta – system współpracy w dziedzinie modernizacji dróg powiatowych z pewnością istotnie nie odbiega od średniej w tym przedmiocie jaka jest na terenie kraju, co wynika z tego, iż zasady finansowania powiatów „ziemskich” są zdecydowanie wadliwe i najczęściej nie stać ich na samodzielne inwestycje drogowe. Takie rozwiązanie systemowe jest niezależne od powiatów i zostało przyjęte przez organy centralne podczas reformy administracyjnej państwa.
Pragnę poinformować, że członkowie Zarządu na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu wstępnie zaakceptowali przyjęcie wariantu dotyczącego rozłożenia należności do spłaty przez Gminę Nowogród zobowiązań wynikających z porozumień zawartych w zakresie przebudowy drogi powiatowej Serwatki – Kupnina na raty na lata 2011 – 2012.
Starosta w nawiązaniu do powyższego zaproponował rozłożenie na raty problemowej należności w proporcjach 50 % wartości zobowiązania – spłata do końca roku bieżącego, pozostałe 50 % wartości zobowiązania – spłata do końca czerwca 2012 roku.

Józef Piątek – takie proporcje spłaty nie będą możliwe do sfinansowania przez Gminę, obecnie mamy wyroki sądowe i konieczność spłaty zadłużenia wobec mieszkańców gminy Nowogród, które powstały w wyniku działań poprzedniej ekipy zarządzającej Gminą. W tym roku kończymy halę sportową oraz schetynówki, kolejny rok będzie łagodniejszy pod względem wydatków finansowych.

Starosta – nasz Powiat także jest w trudnej sytuacji, nie mamy żadnych wolnych środków, natomiast posiadamy zobowiązania wynikające ze wcześniejszych porozumień.

Członkowie Zarządu w związku z powyższym poprosili Burmistrza Nowogrodu o przedstawienie propozycji spłaty zobowiązania, z której Gmina Nowogród będzie mogła wywiązać się.

Zwracam się z prośbą o rozłożenie na raty problemowej należności w proporcjach:
 56.302,27 zł – spłata do końca roku bieżącego,
 pozostała część – 300.000 zł – spłata do końca lipca 2012 roku.
Pragnę podkreślić, że rok 2011 uważam za najgorszy dla naszej Gminy.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie członkowie Zarządu zaakceptowali przyjęcie kwestii rozłożenia na raty problemowej należności w następujących proporcjach:
 56.302,27 zł – spłata do końca roku bieżącego,
 pozostała część – 300.000 zł – spłata do końca lipca 2012 roku.

Ad.6 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa przedstawił opinię w sprawie projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wizna na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018” (projekt opinii stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Starosta zwrócił uwagę, że przetrzymywanie odpadów komunalnych przez miesiąc czasu jest bardzo złym rozwiązaniem ze względów sanitarnych.

Wacław Sierbiński – przyznał rację przedmówcy, dodał przy tym, że normy prawne regulującej przedmiotową sprawę zezwalają na takie rozwiązanie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu opinia w sprawie projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wizna na lata 2011-2014 została przyjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.7 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 16-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 12 sie 2011 10:57
Data opublikowania: piątek, 12 sie 2011 10:58
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2290 razy