BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na przelot samolotem w związku z realizacją projektu "Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy(...)"

Od 01.07.2011 Starostwo Powiatowe w Łomży (Partner projektu) wraz z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (Wnioskodawca projektu) realizuje projekt pn. "Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej" o nr WND-POKL.07.02.02.-20-042/10, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Zamawiający
Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
Tel. (086) 215 69 00, fax. (086) 215 69 04
e-mail: starosta.blm@powiatypolskie.pl, www.powiatlomzynski.pl

2. Przedmiot zamówienia:
Zamawiający tj., Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Przelot samolotem dla 12 osób na trasie Warszawa – Monachium – Werona oraz Werona – Monachium - Warszawa w związku z przeprowadzeniem wyjazdu studyjnego do Włoch dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych zainteresowanych tematyką funkcjonowania w Trydencie i innych miejscowościach Rejonu Trydenckiego systemu pożyczkowo-poręczeniowego dla spółdzielni socjalnych.

Termin realizacji usługi:
WYLOT WARSZAWA - 10.10.2011 trasa Warszawa – Monachium – Werona – (wylot z Warszawy we wczesnych godzinach rannych)
WYLOT WERONA - 15.10.2011 trasa Werona – Monachium – Warszawa – (wylot z Werony późnym wieczorem)

Dodatkowe warunki:
ubezpieczenie NNW wszystkich uczestników na czas przejazdu i pobytu - w szczególności koszty następstw nieszczęśliwych wypadków, utraty bagażu podróżnego.

3. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Oferty należy składać listownie, faksem 086 215-69-04, na e-mail: n.nadolna@gmail.com lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój 323 do dnia 12 sierpnia 2011 r. do godz. 12.00.

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową (zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik do zapytania) istnieje jednak możliwość przedstawienia kilku wariantów cenowych.

Oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku nadania o oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

4. Zapytania o przedmiot zamówienia.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Natalia Nadolna, Tel. 505 809 372, fax.(086) 215-69-04, e-mail: n.nadolna@gmail.com
Katarzyna Modzelewska, tel. (086) 215 69 14, fax. (086) 215 69 04, w dniach: poniedziałek – środa od 7.30-15.30, e-mail: katarzyna.modzelewska@powiatlomzynski.pl

5. Informacje o wyborze ofert.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny (ceny proszę podawać w cenach brutto) z zachowaniem wysokiej jakości świadczonej usługi, w tym z warunkami ubezpieczenia.
Zamawiający powiadomi oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę w wynikach wyboru w terminie do 17.08.2011 roku i zamieści informację o wyborze na www.powiatlomzynski.pl/bip.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Zamawiający zastrzega, że lista osób wyjeżdżających zostanie przesłana w ciągu 5 dni, od daty podpisania umowy na świadczenie usługi lotu.


Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 5 sie 2011 17:53
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2011 17:59
Data przejścia do archiwum: sobota, 13 sie 2011 18:56
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1317 razy