BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie szkolenia – kurs prawo jazdy kategorii B, kategorii C, kategorii C + E, kategorii C + E z przewozem materiałów niebezpiecznych, operator wózka jezdniowego”

w ramach realizacji projektu „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społeczny" w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Liczba otrzymanych ofert – 4.
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

OFERTA NR 1.
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Ryszard Kamiński,
18-400 Łomża, Al. Legionów 135 D
Cena oferty: 133 696,00zł brutto (słownie złotych: sto trzydzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
Uzasadnienie – oferta uzyskała 90 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.

ZESTAWIENIE OFERT-

Lp. Wykonawca Wartość przedmiotu zamówienia netto Wartość przedmiotu zamówienia brutto Kryterium cena-punkty Zdawalność w % Kryterium zdawalność -punkty ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW
1 Ośrodek Szkolenia Kierowców
Ryszard Kamiński
Al. Legionów 135D, 18-400 Łomża 133 696
133 696 70 Egzamin teoretyczny-85,5 %
Egzamin praktyczny-48,5 %
Średnia- 67% 20 90
2 Ośrodek Szkolenia Zawodowego AKCES
ul. Lawendowa 62, 15-642 Białystok 139 911
139 911 67 Egzamin teoretyczny-77,8 %
Egzamin praktyczny-49,8 %
Średnia- 63,8% 19 86
3 Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Aleja Legionów 49, 18-400 Łomża

Oferta odrzucona
4 Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie
Ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
ul. Zjazd 16, 18 -400 Łomża
Oferta odrzucona

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że oferty następujących wykonawców zostały odrzucone:

OFERTA NR 3.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego,
Al. Legionów 49, 18-400 Łomża
OFERTA NR 4.
Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie
Ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Zjazd 16, 18-400 Łomża

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Przyczyną odrzucenia ofert Nr 3 i Nr 4 jest to, że ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;
Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia /punkt 1 – opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania/, zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych.
W toku badania oferty stwierdzono, że oferty w/w wykonawców nie obejmują całości zamówienia. W związku z powyższym zamawiający uznaje, że treść złożonych ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuca oferty z postępowania.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTOREGO MOŻE ZOSTAĆ
ZAWARTA UMOWA

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 11 sierpnia 2011 roku.

Proszę o potwierdzenie otrzymania faksu.

Do wiadomości:
1. Wszyscy wykonawcy
a) Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Kamiński, 18-400 Łomża, Al. Legionów 135 D
b) OSZ AKCES, ul Lawendowa 62, 15 - 642 Białystok
c) Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Al. Legionów 49, 18-400 Łomża
d) Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie, Ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Zjazd 16, 18 - 400 Łomża
2. Strona internetowa zamawiającego - www.pcpr.powiatlomzynski.pl.
3. Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
Data powstania: piątek, 5 sie 2011 09:34
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2011 09:35
Data przejścia do archiwum: sobota, 13 sie 2011 18:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1545 razy