BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Ogłoszenie

Informacja o podpisaniu umowa na dofinansowanie operacji pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2016 15:09
Data opublikowania: poniedziałek, 1 sie 2016 15:11
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1176 razy

Ogłoszenie

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie operacji pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2016 15:06
Data opublikowania: poniedziałek, 1 sie 2016 15:08
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1160 razy


Ogłoszenie

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie operacji pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka-Stanisławowo.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2016 14:55
Data opublikowania: poniedziałek, 1 sie 2016 14:58
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1167 razy

Ogłoszenie

o całkowitym koszcie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla których zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2016 14:49
Data opublikowania: poniedziałek, 1 sie 2016 14:53
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1211 razy

Statutowe cele i zadania Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Przedmiotem działania ZDP jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w zakresie:
1. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
3. Pełnienie funkcji inspektora.
4. Utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
7. Koordynacja robót w pasie drogowym.
8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionych organów.
10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
13. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
15. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
16. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
17. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów.
18. Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
19. Nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
Data powstania: wtorek, 2 mar 2004 14:18
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2004 14:19
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 8083 razy